شروع و توسعه کسب و کار به زبان انگلیسی

چک لیست قرارداد فرانچایز

Checklist Basic Franchise Agreement Terms

چک لیست شروع کسب و کار

[login]

Checklist_Start-Up

چک لیست راه های ارتباطی

Checklist Ways to Communicate

ارزیابی بودجه ماهانه

Evaluating Family Budget

آزمون امکان سنجی فرانچایز

Test Franchise Feasibility

ورک شیت انتخاب کسب و کار

Worksheet Business Selection

ورک شیت مقایسه فرانچایز

Worksheet Franchise Comparison

ورک شیت خود ارزیابی

Worksheet Self Assessment

ورک شیت هزینه های شروع کسب و کار

Worksheet Start-Up Costs

ورک شیت نقاط قوت و ضعف

Worksheet Strenghts and Weaknesses

خلاصه اجرایی

Executive Summary

دستورالعمل طرح تجاری

Business Plan Guidelines

            اداره کل دستور خرید  general administrator

یادداشت تلفنی اداره کل

general administration phone memo

یادداشت مدیر کار

general administration memo

درخواست لوازم اداری اداره کل

general administration OFFICE SUPPLIES REQUEST

دستور خرید اداره کل

general administrator Purchase Order

دستور خرید اداره کل

general administrator Purchase Order

نامه خرید اداره کل

general administration purchase letter

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک طوفان ذهنی

Checklist Conducting a Brainstorming

برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه

Possible Research and Development Strategies

برنامه ریزی استراتژیک نقاط قوت و ضعف

Worksheet Strenght & Weaknesses Analysis

برنامه ریزی استراتژیک مدیریت و خدمات

Administrative and Technology Services Outsourcing

برنامه ریزی استراتژیک نمودار وابستگی

Affinity Diagram

برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی فعالیت های اولیه در زنجیره ارزش

Assessing the Primary Activities in the Value Chain

برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی فعالیت های حمایتی در زنجیره ارزش

Assessing the Support Activities in the Value Chain

برنامه ریزی استراتژیک کاراکترهای استراتژی رقابتی

Characteristics of Competitive Strategies

چک لیست راهبردهای احتمالی سیستم های اطلاعاتی

Checklist Possible Information Systems Strategies

برنامه ریزی استراتژیک تنظیم اهداف یک دقیقه ای

One Minute Goal Setting

برنامه ریزی استراتژیک اهداف گسترده سازمانی

Organization Wide Goals

برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی امورمالی و حسابداری

Possible Financial & Accounting Strategies

مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی

Possible Human Resource Management Strategies

برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی بازاریابی

Possible Marketing Strategies

برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی تولید و مدیریت عملیات

Possible Production & Operations Management Strategies

برنامه ریزی استراتژیک تحلیل صنعت و اهرم های رقابتی

Worksheet Industry & Competitive Forces Analysis

برنامه ریزی استراتژیک ممیزی مدیریت

Management Audit

برنامه ریزی استراتژیک بررسی عملکرد مدیریت

Worksheet Evaluating Management Performance

برونسپاری خدمات اداری و فناوری

Administrative and Technology Services Outsourcing

مدیریت و هیأت عامل

اعلامیه ها

اعلامیه جلسات هیأت عامل

Notice of Meeting of Directors

مجوزات گواهی رأی 

Certificate of Corporate Vote

گواهی قطعنامه شرکت

Certificate of Corporate Resolution

مجوزات گواهی وضع شرکت

Certificate of Corporate Resolution

نامه و مجوزات تعطیلات سهامداران

[login]

Letter to Stockholders Holiday

زمانبندی

مدیریت زمانبندی جلسات درون سازمانی

Minutes of Meeting of Incorporators

مدیریت زمانبندی جلسات رسمی 

Minutes for a Formal Meeting

مدیریت زمانبندی جلسات خاص مدیرعامل

Minutes of Meeting of Directors Special

مدیریت زمانبندی صورتجلسه مدیران

Minutes of Meeting of Directors

مدیریت زمانبندی خاص روزمره مدیرعامل

Minutes of Meeting of Directors Special Regular

مدیریت زمانبندی جلسات مدیران

Minutes of Meeting of Directors First

مدیریت زمانبندی جلسات هیأت مدیره

Minutes of Meeting of Shareholders

وکالت

وکالت بلاعزل مدیریت و صاحبان سهام

Proxy Irrevocable

انحلال وکالت مدیریت و صاحبان سهام

Proxy Revocation

وکالت قابل انتقال مدیریت و صاحبان سهام

Proxy Revocable

فسخ نامه

فسخ نامه شفافیت هیأت عامل مدیریت و صاحبان سهام

Board Resolution

فسخ نامه مدیر تصویه مدیریت و صاحبان سهام

Resignation of Officer

فسخ نامه شفافیت صاحبان شرکت مدیریت و صاحبان سهام

Shareholders Resolution

فسخ نامه شفافیت صاحبان شرکت مدیریت و صاحبان سهام

Shareholders Resolution

سهامداران

گواهی ثبت

Certificate of Incorporation

پیش قرارداد

Pre-Incorporation Agreement

خلاصه دفتر کل سهام و سرمایه گذاری

Stock Ledger and Capitalization Summary

گواهی سهام و سهام عادی سهامداران 

Stock Certificate and Common Stock

تعیین مدیرعامل سهامداران

Pre-Incorporation Designation of Directors

موافقت نامه سهامداران

Shareholders Agreement

قوانین سهامداران

Bylaws Corporation

بند الحاق سهامداران

Articles of Incorporation