شروع و توسعه کسب و کار به زبان انگلیسی

چک لیست قرارداد فرانچایز


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

چک لیست شروع کسب و کار


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
چک لیست راه های ارتباطی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ارزیابی بودجه ماهانه


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
آزمون امکان سنجی فرانچایز


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ورک شیت انتخاب کسب و کار


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ورک شیت مقایسه فرانچایز


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ورک شیت خود ارزیابی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ورک شیت هزینه های شروع کسب و کار


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
ورک شیت نقاط قوت و ضعف


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
خلاصه اجرایی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
دستورالعمل طرح تجاری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

            اداره کل دستور خرید  general administrator

یادداشت تلفنی اداره کل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
یادداشت مدیر کار


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
درخواست لوازم اداری اداره کل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
دستور خرید اداره کل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
دستور خرید اداره کل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نامه خرید اداره کل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک طوفان ذهنی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک نقاط قوت و ضعف


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک مدیریت و خدمات


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک نمودار وابستگی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی فعالیت های اولیه در زنجیره ارزش


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی فعالیت های حمایتی در زنجیره ارزش


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

برنامه ریزی استراتژیک کاراکترهای استراتژی رقابتی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
چک لیست راهبردهای احتمالی سیستم های اطلاعاتی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک تنظیم اهداف یک دقیقه ای


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک اهداف گسترده سازمانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی امورمالی و حسابداری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی بازاریابی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک امکان سنجی تولید و مدیریت عملیات


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک تحلیل صنعت و اهرم های رقابتی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک ممیزی مدیریت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برنامه ریزی استراتژیک بررسی عملکرد مدیریت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
برونسپاری خدمات اداری و فناوری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

مدیریت و هیأت عامل

اعلامیه ها

اعلامیه جلسات هیأت عامل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مجوزات گواهی رأی 


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
گواهی قطعنامه شرکت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مجوزات گواهی وضع شرکت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نامه و مجوزات تعطیلات سهامداران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

زمانبندی

مدیریت زمانبندی جلسات درون سازمانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی جلسات رسمی 


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی جلسات خاص مدیرعامل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی صورتجلسه مدیران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی خاص روزمره مدیرعامل


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی جلسات مدیران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مدیریت زمانبندی جلسات هیأت مدیره


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

وکالت

وکالت بلاعزل مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
انحلال وکالت مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
وکالت قابل انتقال مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

فسخ نامه

فسخ نامه شفافیت هیأت عامل مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فسخ نامه مدیرعامل مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فسخ نامه مدیر تصویه مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فسخ نامه شفافیت صاحبان شرکت مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فسخ نامه شفافیت صاحبان شرکت مدیریت و صاحبان سهام


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

سهامداران

گواهی ثبت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
پیش قرارداد


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
خلاصه دفتر کل سهام و سرمایه گذاری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
گواهی سهام و سهام عادی سهامداران 


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
تعیین مدیرعامل سهامداران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
موافقت نامه سهامداران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
قوانین سهامداران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
بند الحاق سهامداران


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]