شروع و توسعه کسب و کار به زبان انگلیسی

چک لیست قرارداد فرانچایز

Checklist Basic Franchise Agreement Terms

چک لیست شروع کسب و کار

[login]

Checklist_Start-Up

چک لیست راه های ارتباطی

Checklist Ways to Communicate

ارزیابی بودجه ماهانه

Evaluating Family Budget

آزمون امکان سنجی فرانچایز

Test Franchise Feasibility

ورک شیت انتخاب کسب و کار

Worksheet Business Selection

ورک شیت مقایسه فرانچایز

Worksheet Franchise Comparison

ورک شیت خود ارزیابی

Worksheet Self Assessment

ورک شیت هزینه های شروع کسب و کار

Worksheet Start-Up Costs

ورک شیت نقاط قوت و ضعف

Worksheet Strenghts and Weaknesses

خلاصه اجرایی

Executive Summary

دستورالعمل طرح تجاری

Business Plan Guidelines

            اداره کل دستور خرید  general administrator

یادداشت تلفنی اداره کل

general administration phone memo

یادداشت مدیر کار

general administration memo

درخواست لوازم اداری اداره کل

general administration OFFICE SUPPLIES REQUEST

دستور خرید اداره کل

general administrator Purchase Order

دستور خرید اداره کل

general administrator Purchase Order

نامه خرید اداره کل

general administration purchase letter

مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک طوفان ذهنی

Checklist Conducting a Brainstorming

برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه

Possible Research and Development Strategies

برنامه ریزی استراتژیک نقاط قوت و ضعف

Worksheet Strenght & Weaknesses Analysis