انبارهای گمرک ایران

قوانین مربوط به انبارهای گمرکی و نگهداری کالا در این اماکن

تمام کالاهایی که وارد یا خارج از مرز گمرکی هر کشوری می شود، در انبار های گمرک نگهداری می شوند تا زمانی که مراحل ترخیص کالا توسط فردِ وارد کننده یا صادر کننده کالا، یا نماینده قانونی آن به طور کامل انجام گیرد.

انبار های گمرکی مسئولیت هایی در قبال نهگداری از کالاهای وارد شده به آنها را دارند. همچنین فرد وارد کننده یا صادر کننده برای نگهداری کالای خود در این انبار ها باید قوانینی را رعایت کند.

در این مقاله به بیان این مسولیت ها می پردازیم. اما قبل از آن برای روشن تر شدن موضوع، تعریفی کلی از اماکن گمرکی را ذکر می کنیم.

انبارهای گمرکی

منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه اماکنی هستند که برای نگهداری کالاهای وارد یا صادر شده تاسیس می شوند. این امکان توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شوند.

هر زمان که ضرورت های تجاری ایجاب نماید، گمرک اجازه تاسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترل های گمرکی را تعیین می کند.

انبارهای عمومی وخدمات گمرکی

مسئولیت های فرد وارد یا صادر کننده کالا

فرد یا شرکتی که اقدام به صادرات و واردات کرده است، باید از قوانینی که در قبال انبارهای گمرکی دارد، اطلاع داشته باشد. زیرا درصورت عدم آگاهی از این قوانین، امکان ترخیص کالا از اماکن گمرکی وجود نخواهد داشت.

افرادی که در کلاس های آموزش ترخیص کالا، صادرات و واردات کالا شرکت کرده اند، از این قوانین به خوبی آشنا هستند. اما برای آن دسته از اشخاص که اطلاعات کمی در مورد این قوانین دارند، مطالعه مطالب زیر را مفید است.

قوانین که فرد صادر یا وارد کننده باید در قبال اماکن گمرکی رعایت کند، شامل:

ماده24- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن 3 ماه می باشد. درصورت تقاضای کتی صاحب کالا یا شرکت های حمل و نفل و با ارائه علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبار داری، تا تاریخ موافقت گمرک این زمان حداکثر تا 2 ماه دیگر قابل تمدید است.

درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید، کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چناچنه کالا به انبار های گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود، مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود.

تبصره 1: درصورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی یا کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تحویل یا ترخیص، و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود.

در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده، هیچگونه مسئولیتی در قبال از بین رفتن آنها ندارد. و گمرک بلافاصله مقررات متروکه را درمورد آن کالا اعمال می کند.

مطالعه بیشتر: انواع کالای وارد شده یا صادر شده به گمرک

تبصره 2: چنانچه کالایی ظرف مدت 1 ماه کالایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردید است، از انبار ها خارج نشود، مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

اماکن گمرکی

تبصره 3: تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی شود.

تبصره 4: تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است.

کالاهایی که در این مناطق پس از انقضا مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور مهلت منقضی اعلام شود، نیز مشمول مقررات کالای متروکه می کردند.

مسئولیت های انبارهای گمرکی در قبال کالای وارداتی یا صادراتی

ماده 25: مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است.

مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید. همچنین حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول نماید.

درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مذبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد.

همچنین شماره بیمه نامه باید در هنگام تحویل کالا در اظهار نامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد.

مطالعه بیشتر: تعاریف اصطلاحات و اطلاعات گمرکی

تبصره 1: ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت درمورد کالای تجاری ارزش (سیف) است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود، ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود.

تبصره 2: در مسیر حمل عبور داخلی، مسئولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبور دهنده است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

تبصره 3: در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارت وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود.

نبصره 4: درصورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد، فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

تبصره 5: چناچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد، آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد.

ماده 26: در غیر از موارد مذکور در ماده 25، این قوانین و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت غرامت است.

تبصره 1: پرداخت غرامت (Compensation) یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن، رافع مسئولیت مرجع تحویل گیرنده درمورد حقوق دولت تیست. بلکه در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

تبصره 2: چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد، خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه می شود.

این قوانین بخش کوچکی از آیین نامه های اجرایی درمورد اماکن گمرکی می باشد. مجموعه تجارت طلایی با سال ها تجربه در زمینه صادرات، واردات و ترخیص کالا با تمامی این مقررات آگاهی کامل دارد.

مجموعه تجارت طلایی شما را از صفر تا صادرات و واردات یاری می نماید.