فصل بیست و چهارم (توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده)

24 01 توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها. Un…

فصل بیست و سوم (آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات)

23 01 آرد،  زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله،…

فصل بیست و دوم (نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه)

22 01 آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artif…

فصل بیست و یکم (فرآورده های خوراکی گوناگون)

21 01 عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) …

فصل بیستم (فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزای نباتات)

20 01 سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات،…

فصل نوزدهم (فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، نان های شیرینی)

19 01 عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌…

فصل هجدهم (کاکائو و فرآورده های آن)

1801 00 دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده.…

فصل هفدهم (قند و شکر و شیرینی)

17 01 قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از …

فصل شانزدهم (فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان)

1601 00 00 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشا…

فصل پانزدهم (چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، موم های حیوانی یا نباتی)

15 01 چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از…