نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)

نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)

فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)

فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)

فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)

فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)

بارنامه دریایی (قابل ویرایش)

بارنامه دریایی (قابل ویرایش)

نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد

نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد

نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)