فصل یازدهم (محصولات صنعت آردسازی، مالت، نشاسته و فکول، اینولین، گلوتن گندم)

1101 00 00
آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.
55
Kg
Wheat or meslin flour.
11 02
آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.
Cereal flours other than of wheat or meslin.
1102 20 00
ـ آرد ذرت
32
Kg
– Maize (corn) flour
1102 90
ـ سایر :
– Other:
1102 90 10
ـ ـ ـ آرد برنج
55
Kg
— Rice of cour
1102 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
11 03
بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.
Cereal groats, meal and pellets.
ـ بلغور و زبره:
– Groats and meal:
1103 11 00
ـ ـ از گندم
26
Kg
— Of wheat
1103 13 00
ـ ـ از ذرت
26
Kg
— Of maize (corn)
1103 19 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Of other cereals
1103 20 00
ـ به هم فشرده به صورت حبه
55
Kg
– Pellets
11 04
دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، بهاستثنای برنج شماره 06   10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:
– Rolled or flaked grains:
1104 12 00
ـ ـ از جو دو سر
55
Kg
— Of oats
1104 19 00
ـ ـ از سایر غلات
55
Kg
— Of other cereals
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):
– Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):
1104 22 00
ـ ـ از جو دو سر
55
Kg
— Of oats
1104 23 00
ـ ـ از ذرت
26
Kg
— Of maize (corn)
1104 29 00
ـ ـ از سایر غلات
55
Kg
— Of other cereals
1104 30 00
ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده
55
Kg
– Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground
11 05
آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.
1105 10 00
ـ آرد، زبره و پودر
55
Kg
– Flour, meal and powder
1105 20 00
ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»
26
Kg
– Flakes, granules and pellets
11 06
آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14   07 و محصولات فصل 8.
Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.
1106 10 00
ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07
55
Kg
– Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13
1106 20 00
ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره  14  07
55
Kg
– Of sago or of roots or tubers of heading 07.14
1106 30 00
ـ از محصولات فصل 8
20
Kg
– Of the products of Chapter 8
11 07
مالت، حتی بو داده.
Malts, whether or not roasted.
1107 10 00
ـ بو نداده
10
Kg
– Not roasted
1107 20 00
ـ بو داده
10
Kg
– Roasted
11 08
نشاسته و فکول؛ اینولین.
Starches; inulin.
ـ نشاسته و فکول:
– Starches:
1108 11 00
ـ ـ نشاسته گندم
55
Kg
— Wheat starch
1108 12
ـ ـ نشاسته ذرت:
— Maize (corn) starch:
1108 12 10
ـ ـ ـ گرید دارویی
20
Kg
— Pharmaceutical grade
1108 12 90
ـ ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
1108 13 00
ـ ـ فکول سیب‌زمینی
55
Kg
— Potato starch
1108 14 00
ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)
55
Kg
— Manioc (cassava) starch
1108 19 00
ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها
55
Kg
— Other starches
1108 20 00
ـ اینولین
15
Kg
– Inulin
1109 00 00
گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده
20
Kg
Wheat gluten, whether or not dried.