فصل چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات (شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی)

04 01 شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر. Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.
0401 10 00 ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد. 32 Kg – Of a fat content, by weight, not exceeding 1%
0401 20 00 ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از
6 درصد وزنی بیشتر نباشد.
32 Kg – Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%
0401 40 00 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد. 15 Kg – Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %10
0401 50 ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد: – Of a fat content, by weight, exceeding 10% :
0401 50 10 ـ ـ ـ خامه شیر 15 Kg — Milk cream
0401 50 90 ـ ـ ـ شیر 15 Kg — Milk
04 02 شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده. Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
0402 10 ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد: – In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:
0402 10 10 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 10 Kg — Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or less
0402 10 30 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی 40 Kg — industrial powdered milk
0402 10 90 ـ ـ ـ سایر 10 Kg — Other
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد: – In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:
0402 21 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده: — Not containing added sugar or other sweetening matter:
0402 21 10 ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر 5 Kg — Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or less
0402 21 20 ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی 5 Kg — Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.
0402 21 30 ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی 40 Kg — industrial powdered milk
0402 21 90 ـ ـ ـ سایر 15 Kg — Other
0402 29 00 ـ ـ سایر: 40 Kg — Other:
ـ سایر: – Other:
0402 91 ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده: — Not containing added sugar or other sweetening matter:
0402 91 10 ـ ـ ـ خامه شیر 40 Kg — Milk cream
0402 91 90 ـ ـ ـ شیر 40 Kg — Milk
0402 99 00 ـ ـ‌ سایر 40 Kg — Other
04 03 دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد. Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
0403 10 ـ ماست: – Yogurt:
0403 10 10 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 5 Kg — Products for feeding infants
0403 10 90 ـ ـ ـ سایر 32 Kg — Other
0403 90 ـ سایر: – Other:
0403 90 10 ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 5 Kg — Products for feeding nursing infants
0403 90 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg — Other
04 04 آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی  شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر  به آنها قند  یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.
0404 10 00 ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده 32 Kg – Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
0404 90 00 ـ سایر 32 Kg – Other
04 05 کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های  مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads) Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.
0405 10 ـ کره: – Butter:
0405 10 10 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر 55 Kg — Butter packaged in packages of 500 gr or less
0405 10 20 ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم 5 Kg — Butter packaged in packages of more than 500 gr
0405 20 00 ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان 32 Kg – Dairy spreads
0405 90 00 ـ سایر 32 Kg – Other
04 06 پنیر و کشک. Cheese and curd.
0406 10 00 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 55 Kg – Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd
0406 20 00 ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 55 Kg – Grated or powdered cheese, of all kinds
0406 30 00 ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده 55 Kg – Processed cheese, not grated or powdered
0406 40 00 ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti) 55 Kg -Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti
0406 90 00 ـ سایر پنیرها 55 Kg – Other cheese
04 07 تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده Birds eggs, in shell, fresh preserved or coocked
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی: – Fertilised eggs for incubation:
0407 11 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: – – of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون: — egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:
0407 11 11 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت 15 Kg —- embryo egg turkey for product met
0407 11 12 ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF 5 Kg —- Fertile eggs SPF
0407 11 13 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی 5 Kg —- egg embryo meat’s ancestor
0407 11 14 ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی 5 Kg —- egg embryo meats mother
0407 11 15 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار 5 Kg —- egg embryo of ancestor laying eggs
0407 11 16 ـ ـ ـ  ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار 5 Kg —- eggs embryo of mother laying eggs
0407 11 17 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد 5 Kg —- eggs embryo turkey for breeding
0407 11 18 ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی 5 Kg —- egg embryo one day pullet meat
0407 11 19 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار 5 Kg —- egg embryo one day laying egg pullet
0407 11 90 ـ ـ ـ سایر: — Other:
0407 11 91 ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد 5 Kg —- ostrich fertile eggs for breeding
0407 11 99 ـ ـ ـ ـ سایر 5 Kg —- Other
0407 19 00 ـ ـ سایر 5 Kg – – Other
ـ سایر تخم‌های تازه: – Other Fresh eggs:
0407 21 ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان: – – Of fowls of the species Gallus domesticus:
0407 21 10 ـ ـ ـ تخم خوراکی 4 Kg — edible egg
0407 21 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg — Other
0407 29 00 ـ ـ سایر 55 Kg – – Other
0407 90 00 ـ سایر 55 Kg – Other
04 08 تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد. Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ زرده تخم: – Egg yolks:
0408 11 00 ـ ـ خشک‌کرده 15 Kg — Dried
0408 19 00 ـ ـ سایر 55 Kg — Other
ـ سایر: – Other:
0408 91 00 ـ ـ خشک کرده 15 Kg — Dried
0408 99 00 ـ ـ سایر 40 Kg — Other
0409 00 00 عسل طبیعی 55 Kg Natural honey.
04 10 محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
0410 00 10 ـ ـ ـ ژله رویال، زنبور عسل 55 Kg honey bee  — Royal, jelly,
0410 00 20 — بره موم 32 Kg — Wanom
0410 00 30 — زهر زنبور عسل 32 Kg — Propolie of honey bee
0410 00 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg — Other