فصل چهاردهم (مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی)

14 01
مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکة سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).
1401 10 00
ـ بامبو
20
Kg
– Bamboos
1401 20 00
ـ خیزران
20
Kg
– Rattans
1401 90 00
ـ سایر
20
Kg
– Other
14 02
14 03
14 04
محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Vegetable products not elsewhere specified or included.
1404 20 00
ـ لینتر پنبه
5
Kg
– Cotton linters
1404 90
ـ سایر:
– Other:
1404 90 10
ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن
32
Kg
— Henna except
1404 90 20
ـ ـ ـ وسمه
32
Kg
— Mascava
1404 90 30
ـ ـ ـ کوکوپیت
5
Kg
—cocopit
1404 90 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other