فصل پنجم کتاب مقررات صادرات و واردات (سایر محصولات حیوانی)

0501 00 00
موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.
55
Kg
Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.
05 02
موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.
Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
0502 10 00
ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها
5
Kg
– Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof
0502 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other
05 03
0504 00 00
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.
55
Kg
Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.
05 05
پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.
Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.
0505 10 00
ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک
40
Kg
– Feathers of a kind used for stuffing; down
0505 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
05 06
استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.
0506 10 00
ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید
5
Kg
– Ossein and bones treated with acid
0506 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other
05 07
عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.
Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
0507 10 00
ـ عاج؛ پودر و آخال عاج
40
Kg
– Ivory; ivory powder and waste
0507 90 00
ـ سایر
40
Kg
– Other
0508 00 00
مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.
40
Kg
Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.
05 09
0510 00 00
عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.
5
Kg
Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.
05 11
محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.
0511 10 00
ـ اسپرم گاو
5
kg
– Bovine semen
ـ سایر:
– Other:
0511 91 00
ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3
55
Kg
— Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3
0511 99
ـ ـ سایر:
— Other:
0511 99 10
ـ ـ ـ نطفه زنده
5
Kg
— Live semen
0511 99 20
ـ ـ ـ قرمز دانه
5
Kg
— Cochineal
0511 99 40
ـ ـ ـ اسپرم
5
Kg
— Semen
0511 99 50
ـ ـ ـ تخم نوغان
5
Kg
— Silkworm seeds
0511 99 60
— دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)
5
Kg
— Prings and waste of raw hide of bovine (split)
0511 99 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other