فصل پانزدهم (چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، موم های حیوانی یا نباتی)

15 01
چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 می‌گردند.
Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 1503
1501 10 00
ـ روغن خوک
5
Kg
– pork oil
1501 20 00
ـ ‌سایر چربی خوک
5
Kg
– other pigs Chrrby
1501 90 00
ـ سایر
5
Kg
– other
15 02
چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03  15 می‌گردند.
Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.03
1502 10
ـ پیه آب کرده:
– Tallow oil:
1502 10 10
ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
5
Kg
— Industrial tallow for the usage of soap industrials
1502 10 90
ـ ـ ـ  سایر
5
Kg
— Other
1502 90
ـ سایر :
– Other:
1502 90 10
— پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
5
Kg
— Industrial tallow for the usage of soap industrials
1502 90 90
— سایر
5
Kg
— Autres
1503 00 00
استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.
5
Kg
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.
15 04
چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزای آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.
1504 10 00
ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن
5
Kg
– Fish – Liver oils and their fractions
1504 20 00
ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر
5
Kg
– Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils
1504 30 00
ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها
5
Kg
– Fats and oils and their fractions, of marine mammals
1505 00
چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.
Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).
1505 00 10
ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
5
Kg
— Lanoline used in the soap-making industry
1505 00 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
1506 00 00
سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
5
Kg
Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
15 07
روغن سویا و اجزای آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1507 10 00
ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته
20
Kg
– Crude oil, whether or not degummed
1507 90 00
ـ سایر
40
Kg
– Other
15 08
روغن ‌بادام زمینی و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1508 10 00
ـ روغن خام
15
Kg
– Crude oil
1508 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
15 09
روغن‌زیتون و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1509 10
ـ بکر (روغن زیتون):
– Virgin:
1509 10 10
ـ ـ ـ با بستهبندی سه لیتر و کمتر
55
Kg
—with packing 3 litters and less
1509 10 90
ـ ـ ـ سایر
26
Kg
— Other
1509 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
1510 00 00
سایر روغن‌ها و اجزای آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09  15.
55
Kg
Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.
15 11
روغن نخل و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1511 10 00
ـ روغن خام
40
Kg
– Crude oil
1511 90
ـ سایر:
– Other:
1511 90 10
ـ ـ ـ R.B.D
40
Kg
— R.B.D.
1511 90 20
— R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
5
Kg
—R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industries
1511 90 40
ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD
40
Kg
—Refined, bleached, deodorized Stearine
1511 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
15 12
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزای آنها:
– Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:
1512 11 00
ـ ـ روغن خام
20
Kg
— Crude oil
1512 19 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:
– Cotton-seed oil and its fractions:
1512 21 00
ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده
20
Kg
— Crude oil, whether or not gossypol has been removed
1512 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
15 13
روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزای آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزای آن:
– Coconut (copra) oil and its fractions:
1513 11 00
ـ ـ روغن خام
10
Kg
— Crude oil
1513 19
ـ‌ ـ سایر:
— Other:
1513 19 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی
55
Kg
— In retail packings
1513 19 90
ـ ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:
– Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:
1513 21 00
ـ ـ‌ روغن خام
40
Kg
— Crude oil
1513 29
ـ ـ سایر:
— Other:
ـ ـ ـ RBD:
— R.B.D. (refined, bleached, deodorized):
1513 29 11
ـ ـ ـ ـ استئارین
40
Kg
ـ ـ ـ ـ stearin
1513 29 12
ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین
40
Kg
ـ ـ ـ ـ stearine kernel palm
1513 29 13
ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
40
Kg
ـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industries
1513 29 19
ـ ـ ـ ـ سایر
40
Kg
ـ ـ ـ ـ Other
1513 29 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
15 14
روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:
– Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:
1514 11 00
ـ ـ روغن خام
20
Kg
— Crude oil
1514 19 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ سایر:
– Other:
1514 91 00
ـ ـ روغن خام
10
Kg
— Crude oil
1514 99 00
ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
15 15
سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن تخم کتان و اجزای آن:
– Linseed oil and its fractions:
1515 11 00
ـ ـ روغن خام
5
Kg
— Crude oil
1515 19 00
ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
ـ روغن ذرت و اجزای آن:
– Maize (corn) oil and its fractions:
1515 21 00
ـ ـ روغن خام
10
Kg
— Crude oil
1515 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
1515 30 00
ـ روغن کرچک و اجزای آن
5
Kg
– Castor oil and its fractions
1515 50 00
ـ روغن کنجد و اجزای آن
10
Kg
– Sesame oil and its fractions
1515 90
ـ سایر :
– Other:
1515 90 10
ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن
5
Kg
— Tung oil and its fractions
1515 90 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other
15 16
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده،  اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده.
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1516 10 00
ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها
20
Kg
– Animal fats and oils and their fractions
1516 20
ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزای آنها:
– Vegetable fats and oils and their fractions:
1516 20 10
ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو
 C.B.S (Cocoa Butter Substite)
5
Kg
— Oil substitute of C.B.S.
1516 20 20
ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR
5
Kg
— Oil of CBE, CBR
1516 20 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
15 17
مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 16  15.
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.
1517 10 00
ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع
40
Kg
– Margarine, excluding liquid margarine
1517 90
ـ سایر:
– Other:
1517 90 10
ـ ـ ـ روغن خوک بدلی
5
Kg
— Imitation lard
1517 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
1518 00 00
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بی‌اثر  (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، بهاستثنای آنهایی که مشمول شماره 16  15  می‌شوند؛  مخلوط‌ها  یا  فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
10
Kg
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.
15 19
حذف شده
omited
1520 00 00
گلیسرول خام؛ آب‌ها و  محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.
5
Kg
Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.
15 21
مومهای نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.
1521 10
ـ موم‌های نباتی:
– Vegetable waxes:
1521 10 10
ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس
5
Kg
— Natural waxes based on carno bee waxes
1521 10 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
1521 90
ـ سایر:
– Other:
1521 90 10
ـ ـ ـ موم زنبور عسل
5
Kg
— Honey beewax
1521 90 20
ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)
5
Kg
— Insect waxes (shellal)
1521 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other:
1522 00 00
دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن  اجسام  چرب  یا  موم‌های حیوانی  یا  نباتی.
5
Kg
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.