فصل هفدهم (قند و شکر و شیرینی)

17 01
قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز
خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد.
Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.
ـ شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ‌کننده:
– Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
1701 12 00
ـ ـ از چغندر
20
Kg
— Beet sugar
1701 13 00
ـ ـ از نیشکر
20
Kg
— cane suger
1701 14 00
ـ ـ از سایر نیشکرها
20
Kg
— canes suger other
ـ سایر:
– Other:
1701 91 00
ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده
55
Kg
— Containing added flavouring or colouring matter
1701 99 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
17 02
سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده  با عسل طبیعی؛  قند و ملاس‌های کاراملیزه.
Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.
ـ لاکتوز و شربت لاکتوز:
– Lactose and lactose syrup:
1702 11 00
ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد
5
Kg
— Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter
1702 19 00
ـ‌ ـ سایر
5
Kg
— Other
1702 20 00
ـ قند و شربت درخت افرا
32
Kg
– Maple sugar and maple syrup
1702 30
ـ گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک دارای کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:
– Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose:
1702 30 10
ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوکز
20
Kg
— Glucose and syrup Glucose
1702 30 90
ـ ـ‌ ـ دکستروز
20
Kg
— Dextrose
1702 40 00
ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای
 20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد،
بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)
20
Kg
– Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar
1702 50 00
ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی
5
Kg
– Chemically pure fructose
1702 60 00
ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)(Invert sugar)
15
Kg
– Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar
1702 90
ـ سایر، همچنین ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت‌های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند:
– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose
1702 90 10
ـ ـ‌ ـ  مالتو دکسترین
20
Kg
—malto Dextrine
1702 90 90
ـ ـ‌ ـ سایر
10
Kg
— Other
17 03
ملاس‌های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر.
Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.
1703 10 00
ـ ملاس‌های نیشکر
5
Kg
– Cane molasses
1703 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other
17 04
شیرینی‌ (همچنین ‌شکلات‌ سفید)،‌ بدون ‌کاکائو.
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
1704 10 00
ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر
55
Kg
– Chewing gum, whether or not sugar-coated
1704 90
ـ سایر:
– Other:
1704 90 10
— سوهان
55
Kg
— Sohan
1704 90 20
گز
55
Kg
gaz
1704 90 90
— سایر
55
Kg
— Other