فصل هشتم (میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند)

08 01
نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.
Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ نارگیل:
– Coconuts:
0801 11 00
ـ ـ رنده خشک‌کرده
5
Kg
— Desiccated
0801 12 00
ـ ـ در قسمت درونی پوسته
32
Kg
– – In the inner shell (endcarp)
0801 19 00
ـ ـ سایر
32
Kg
— Other
ـ مغز برزیلی:
– Brazil nuts:
0801 21 00
ـ ـ با پوست
40
Kg
— In shell
0801 22 00
ـ ـ بدون پوست
40
Kg
— Shelled
ـ بادام هندی:
– Cashew nuts:
0801 31 00
ـ ـ با پوست
40
Kg
— In shell
0801 32 00
ـ ـ بدون پوست
40
Kg
— Shelled
08 02
سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ بادام:
– Almonds:
0802 11 00
ـ ـ درون غلاف سخت
40
Kg
— In shell
0802 12 00
ـ ـ‌ بدون غلاف سخت
55
Kg
— Shelled
ـ فندق (گونه Corylus):
– Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):
0802 21 00
ـ ـ‌ درون غلاف سخت
55
Kg
— In shell
0802 22 00
ـ ـ بدون غلاف سخت
55
Kg
— Shelled
ـ گردوی معمولی:
– Walnuts:
0802 31 00
ـ ـ درون غلاف سخت
55
Kg
— In shell
0802 32 00
ـ ـ بدون غلاف سخت
55
Kg
— Shelled
ـ شاه‌بلوط‌ها:
– Chestnuts (Castanea spp):
0802 41 00
ـ ـ درون غلاف سخت
55
Kg
– – in shell
0802 42 00
ـ ـ بدون غلاف سخت
55
Kg
— shelled
ـ پسته‌ها:
– Pistachios:
0802 51 00
ـ ـ درون غلاف سخت
55
Kg
– – is shell
0802 52
ـ ـ بدون غلاف سخت:
— Shelled:
0802 52 10
ـ ـ ـ بدون پوست دوم
55
Kg
— Pistachionut
0802 52 20
ـ ـ ـ خلال مغز پسته
55
Kg
— Pistachionut in second shelled and chip
0802 52 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ مغزهای ماکادامیا:
– Macadamia nuts:
0802 61 00
ـ ـ درون غلاف سخت
55
Kg
– – in shell
0802 62 00
ـ ـ بدون غلاف سخت
55
Kg
— shelled
0802 70 00
ـ گردوی کولا (گونه کولا)
55
Kg
– Kola nuts (Cola spp)
0802 80 00
ـ ‘گردوی آرکا (Areca nuts)
55
Kg
– Areca nuts
0802 90 00
ـ سایر
40
Kg
– Other
08 03
موز، از جمله موز سبز،  تازه یا خشک‌کرده.
Bananas, including plantains, fresh or dried
0803 10 00
ـ موز سبز
20
Kg
– Plantains
0803 90 00
ـ سایر
26
Kg
– Other
08 04
خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
0804 10
ـ خرما:
– Dates:
0804 10 10
ـ ـ ـ استعمران
55
Kg
— Estameran
0804 10 20
ـ ـ ـ کبکاب
55
Kg
— Kabkab
0804 10 30
ـ ـ ـ پیاروم
55
Kg
— Piarome
0804 10 40
ـ ـ ـ مضافتی
55
Kg
— Mozafaty
0804 10 50
ـ ـ ـ شاهانی
55
Kg
— Shahany
0804 10 60
ـ ـ ـ زاهدی
55
Kg
— Zahedy
0804 10 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0804 20
ـ انجیر:
– Figs:
0804 20 10
— انجیر خشک
55
Kg
— Dried Figs
0804 20 20
— انجیر تازه
55
Kg
— Fresh Figs
0804 20 90
— سایر
55
Kg
— Other
0804 30 00
ـ آناناس
26
Kg
– Pineapples
0804 40 00
ـ آواکادو
40
Kg
– Avocados
0804 50
ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین
Kg
– Guavas, mangoes and mangosteens
0804 50 10
گلابی هندی
55
Kg
 Guavas
0804 50 20
انبه
55
Kg
mangoes
0804 50 30
منگوتین
55
Kg
mangoesteens
08 05
مرکبات، تازه یا خشک‌کرده
Citrus fruit, fresh or dried
0805 10 00
ـ پرتقال
5
Kg
– Oranges
ـ  نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتینها، ویلکینگها  و مرکبات دو رگه مشابه:
– Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:
0805 21 00
ـ ـ نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)
1  هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
Kg
— Mandarins (including tangerines and satsumas)
0805 22 00
ـ ـ کلمانتینها
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
Kg
— clementines
0805 29 00
ـ ـ سایر
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
Kg
— Other
0805 40 00
ـ گریپ فروت، شامل Pomelos
55
Kg
– Grapefruit including pomelos
0805 50
ـ لیمو و لیموترش کوچک:
– Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10
— لیمو خشک
55
Kg
— Dried Lemons
0805 50 20
— لیمو تازه
55
Kg
— Fresh Lemons
0805 50 90
— سایر
55
Kg
— Other
0805 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
08 06
انگور، تازه یا خشک‌کرده.
Grapes, fresh or dried.
0806 10 00
ـ تازه
55
Kg
– Fresh
0806 20
ـ خشک‌کرده:
– Dried:
0806 20 10
ـ ـ ـ مویز
55
Kg
— Maviz
0806 20 20
ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار
55
Kg
— Tizabi (nitrated), with seeds
0806 20 30
ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه
55
Kg
— Tizabi (nitrated), seedless
0806 20 40
ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار
55
Kg
— Sun-dried, with seeds
0806 20 50
ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه
55
Kg
— Sun-dried, seedless
0806 20 60
ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه
55
Kg
— Angouri, seedless
0806 20 70
ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه
55
Kg
— Green kashmary, seedless
0806 20 80
ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار
55
Kg
— Green Kashmary, with seeds
0806 20 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
08 07
خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.
Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه):
– Melons (including watermelons):
0807 11 00
ـ ـ هندوانه
55
Kg
— Watermelons
0807 19 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0807 20 00
ـ پاپایا
55
Kg
– papaws (Papayas)
08 08
سیب، گلابی و به، تازه.
Apples, pears and quinces, fresh.
0808 10 00
ـ سیب
هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
Kg
– Apples
0808 30 00
ـ گلابی‌ها
55
Kg
– Pears
0808 40 00
ـ به
55
Kg
– Quinces
08 09
زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
0809 10 00
ـ زردآلو
55
Kg
– Apricots
ـ آلبالو:
– Cherries:
0809 21 00
ـ ـ آلبالوهای ترش
55
Kg
– – Sour cherries (Prunus cerasus):
0809 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
– – Other:
0809 30 00
ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو
55
Kg
– Peaches, including nectarines
0809 40 00
ـ آلو و گوجه
55
Kg
– Plums and sloes
08 10
سایر میوه‌ها، تازه.
Other fruit, fresh.
0810 10 00
ـ توت‌فرنگی
55
Kg
– Strawberries
0810 20 00
ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی
55
Kg
– Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries
0810 30 00
ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای
40
Kg
– Black, white or red currants and gooseberries
0810 40 00
ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم
55
Kg
– Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium
0810 50 00
ـ کیوی
55
Kg
– Kiwifruit
0810 60 00
ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)
55
Kg
– Durians
0810 70 00
ـ خرمالوها
55
Kg
– Persimmms
0810 90
ـ سایر :
– other:
0810 90 10
ـ ـ ـ انار
55
Kg
— Pomegrate
0810 90 20
ـ ـ ـ زرشک
55
Kg
— babeiry
0810 90 30
ـ ـ ـ عناب
55
Kg
— Jujube
0810 90 35
سنجد
55
Kg
percian olive
0810 90 40
زالزالک (ولیک)
55
Kg
common hawthorn
0810 90 50
میوه نسترن میوه پنج انگشت میوه آقطی (کشمش کولی) ، میوه محلب ،هندوانه ابو جهل ، میوه ناخنک
55
Kg
0810 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
08 11
میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
0811 10 00
ـ توت‌فرنگی
55
Kg
– Strawberries
0811 20 00
ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز
55
Kg
– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries
0811 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
08 12
میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.
Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
0812 10 00
ـ گیلاس و آلبالو
55
Kg
– Cherries
0812 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
08 13
میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های 01  08 لغایت 06  08؛ مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل.
Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.
0813 10 00
ـ زردآلو
55
Kg
– Apricots
0813 20 00
ـ آلو
55
Kg
– Prunes
0813 30 00
ـ سیب
55
Kg
– Apples
0813 40 00
ـ سایر میوه‌ها
55
Kg
– Other fruit
0813 50 00
ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل
55
Kg
– Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter
0814 00 00
پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا  در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت.
55
Kg
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.