فصل هجدهم (کاکائو و فرآورده های آن)

1801 00
دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده.
Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.
1801 00 10
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
15
Kg
— In packings of less than 10 kg
1801 00 90
ـ ـ‌ ـ سایر
5
Kg
— Other
1802 00
غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخال
کاکائو
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
1802 00 10
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
15
Kg
— In packings of less than 10 kg
1802 00 90
ـ ـ‌ ـ سایر
15
Kg
— Other
18 03
خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شده.
Cocoa paste, whether or not defatted.
1803 10 00
ـ چربی نگرفته
15
Kg
– Not defatted
1803 20 00
ـ کلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته
15
Kg
– Wholly or partly defatted
1804 00 00
کره، چربی و روغن کاکائو.
15
Kg
Cocoa butter, fat and oil.
1805 00
پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
1805 00 10
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
15
Kg
— in packings of less than 10 kg
1805 00 90
ـ ـ‌ ـ سایر
15
Kg
— Other
18 06
شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای
کاکائو.
Chocolate and other food preparations containing cocoa.
1806 10 00
ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوه شده به آن
40
Kg
– Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter
1806 20 00
ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از 2 کیلوگرم باشد.
32
Kg
– Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg
ـ سایر، عرضه شده به‌صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، میله یا قلم (bar):
– Other, in blocks, slabs or bars:
1806 31 00
ـ ـ پر شده (Filled)
55
Kg
— Filled
1806 32 00
ـ ـ پرنشده.
55
Kg
— Not filled.
1806 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other