فصل نوزدهم (فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، نان های شیرینی)

19 01
عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول شماره‌های
01  04 لغایت  04  04 ، که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.
1901 10 00
ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا کودکان، عرضه شده برای خرده‌فروشی
5
Kg
– Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale
1901 20 00
ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره 05  19
20
Kg
– Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.05
1901 90
ـ سایر :
– Other:
1901 90 10
ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388
5
Kg
— Animal Feed valve locator according to national standard in 2388
1901 90 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
19 02
خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده
 (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، لازانیا (Lasagna)، نیوکی (Gnocchi)، راویولی (Ravioli)، کان نللونی (Cannelloni)، کوسکوس (Couscous)، حتی آماده شده.
Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.
ـ خمیرهای غذایی پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوی دیگر:
– Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:
1902 11 00
ـ ـ حاوی تخم‌مرغ
55
Kg
— Containing eggs
1902 19 00
ـ ـ سایر:
55
Kg
— Other
1902 20 00
ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)
55
Kg
– Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise prepared
1902 30 00
ـ سایر خمیرهای غذایی
55
Kg
– Other pasta
1902 40 00
ـ کوسکوس
55
Kg
– Couscous
1903 00 00
تاپیوکا و بدل‌های آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، ‌به شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند.
15
Kg
Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.
19 04
فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، کورن فلیکز Corn- Flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (به‌استثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.
1904 10 00
ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.
55
Kg
– Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products
1904 20 00
ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده.
55
Kg
– Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.
1904 30 00
ـ خرده گندم برشته
55
Kg
– Bulgur wheat
1904 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
19 05
محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکوئیت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.
1905 10 00
ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)
55
Kg
– (Crispbread), Known as (knackebrot)
1905 20 00
ـ نان زنجبیلی و همانند
55
Kg
– Gingerbread and the like
ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ویفرها (Wafers):
– Sweet biscuits; waffles and wafers:
1905 31 00
ـ ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند
55
Kg
— Sweet biscuits
1905 32 00
ـ ـ وافل‌ها و ویفرها
55
Kg
— Waffles and wafers
1905 40 00
ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه
55
Kg
– Rusks, toasted bread and similar toasted products
1905 90
ـ سایر:
– Other:
1905 90 10
ـ ـ‌ ـ کاشه برای دارو
5
Kg
— Cachets for pharmaceutical use
1905 90 90
ـ ـ‌ ـ سایر
55
Kg
— Other