فصل نهم (قهوه، چای، ماته و ادویه)

09 01
قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت.
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
ـ قهوه، بو نداده:
– Coffee, not roasted:
0901 11
ـ ـ کافئین نگرفته:
— Not decaffeinated:
0901 11 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
20
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0901 11 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی
5
Kg
— In ground form and non-retail packing
0901 11 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
0901 12
ـ ـ کافئین گرفته:
— Decaffeinated:
0901 12 10
ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0901 12 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0901 12 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
ـ قهوه، بو داده:
– Coffee roasted:
0901 21
ـ ـ کافئین نگرفته:
— Not decaffeinated:
0901 21 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0901 21 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0901 21 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
0901 22
ـ ـ کافئین گرفته:
— Decaffeinated
0901 22 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0901 22 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0901 22 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
0901 90
ـ سایر:
– Other:
0901 90 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0901 90 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0901 90 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other
09 02
چای، حتی خوشبو شده
Tea, whether or not flavoured.
0902 10 00
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.
20
Kg
– Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg
0902 20 00
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر
20
Kg
– Other green tea (not fermented)
0902 30
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از
 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:
– Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:
0902 30 10
ـ ـ ـ چای کیسه‌ای
55
Kg
— Tea bag
0902 30 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0902 40
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:
– Other black tea (fermented) and other partly fermented tea:
0902 40 10
ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
20
Kg
— In ground form and non-retail packings
0902 40 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0903 00
ماته:
Maté.
0903 00 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0903 00 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0903 00 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
09 04
فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum  یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.
ـ فلفل:
– Pepper:
0904 11
ـ ـ خردنشده و نساییده:
— Neither crushed nor ground:
0904 11 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0904 11 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
0904 12
ـ ـ خردشده یا ساییده:
— Crushed or ground:
0904 12 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0904 12 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0904 12 90
ـ ـ ـ سایر
26
Kg
— Other
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :
– red pepper or red pepper, fresh fruit:
0904 21
ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:
— not chopped dried Not to rub:
0904 21 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0904 21 90
ـ ـ ـ سایر
26
Kg
— Other
0904 22
ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:
— has been crushed or pulverizet:
0904 22 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0904 22 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
09 05
 وانیل
Vanilla
0905 10
ـ خرد نشده و نسابیده:
– Not crushed and not pulverized:
0905 10 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
10
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0905 10 90
ـ ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
0905 20
ـ خرد شده و سابیده:
– crushed and pulverized:
0905 20 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
15
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0905 20 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other
09 06
دارچین و گل درخت‌ دارچین.
Cinnamon and cinnamon-tree flowers.
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:
– Neither crushed nor ground:
0906 11
ـ ـ دارچین:
–Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):
0906 11 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0906 11 90
ـ ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
0906 19
ـ ـ سایر:
— Other:
0906 19 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0906 19 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0906 20
ـ خرد شده یا ساییده:
– Crushed or ground:
0906 20 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in one kg and less than it
0906 20 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
10
Kg
— In ground form and non-retail packings
0906 20 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
09 07
میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌:
Clove (whole fruit, shrubs and the stems)
0907 10
ـ خرد نشده و سابیده نشده:
– no longer not pulverizet:
0907 10 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0907 10 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0907 20
ـ خرد شده یا سابیده شده:
– has been crushed or pulverizet:
0907 20 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0907 20 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
09 08
جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.
nutmeg skin, nutmeg, cardamoms
ـ جوز :
– Indian nutmeg (nutmeg):
0908 11
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
— no longer not pulverizet:
0908 11 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 11 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0908 12
ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:
— has been crushed or pulverizet:
0908 12 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 12 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
ـ پوست جوز هندی:
– Indian mace:
0908 21
ـ ـ خرد نشده و نسابیده:
— no longer not pulverizet:
0908 21 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 21 90
ـ ـ‌ ـ سایر
20
Kg
— Other
0908 22
ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :
— has been crushed or pulverizet:
0908 22 10
ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 22 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
ـ هل:
– Cardamoms:
0908 31
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
— Not crushed and pulverized to:
0908 31 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 31 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0908 32
ـ ـ خرد شده و سابیده شده:
— crushed or pulverized:
0908 32 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0908 32 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
09 09
تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds
ـ تخم گشنیز:
– Coriander:
0909 21
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :
— Not crushed, and not pulverizet:
0909 21 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 21 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0909 22
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
— has been crushed or pulverizet:
0909 22 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 22 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
ـ تخم زیره سبز:
– Seeds of cumin:
0909 31
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده:
— Not crushed, and not pulverizet:
0909 31 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 31 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0909 32
ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :
— has been crushed or pulverizet:
0909 32 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 32 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:
– Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper:
0909 61
ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :
— Not crushed, and not pulverizet:
0909 61 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 61 90
ـ ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
0909 62
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
— has been crushed or pulverizet:
0909 62 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0909 62 90
ـ ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
09 10
زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.
ـ زنجبیل:
– Ginger:
0910 11
ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :
— Not crushed not ground:
0910 11 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
55
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0910 11 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other
0910 12
ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده:
— has been crushed or pulverizet:
0910 12 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0910 12 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
— Other
0910 20
ـ زعفران:
– Saffron:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
— In retail ready packaging:
0910 20 10
– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در
بستهبندی کمتر از ده گرم
55
Kg
—not worn saffron in 10 grams packaging and less than it
0910 20 20
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم
55
Kg
— saffron powder in less than of 10 grams packaging
0910 20 30
– – – زعفران خرد نشده و ساییده نشده در
بستهبندی 10-30 گرم
55
Kg
— not worn saffron in 10 to 30 grams packaging
0910 20 40
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم
55
Kg
— saffron in 10 to 30 grams packaging
0910 20 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0910 30
ـ‌ زردچوبه:
– Turmeric (curcuma):
0910 30 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
20
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0910 30 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی
5
Kg
— In ground form and non-retail packings
0910 30 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
ـ سایر ادویه‌جات:
– Other spices:
0910 91
ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:
— Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter:
0910 91 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
32
Kg
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it
0910 91 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های
غیر خرده‌فروشی
20
Kg
— In ground form and non-retail packings
0910 91 90
ـ ـ ـ  سایر
15
Kg
— Other
0910 99
ـ ـ سایر:
— Other:
0910 99 10
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:
— Ready package for retail in five hundred grams and less than it:
0910 99 11
ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو
55
Kg
—- thyme bay leaues
0910 99 19
ـ ـ ـ ـ سایر
55
Kg
—- Other
0910 99 20
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :
— In ground form and non-retail packings:
0910 99 21
ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو
40
Kg
—- thyme bay leaves
0910 99 29
ـ ـ ـ ـ سایر
10
Kg
—Other
0910 99 90
ـ ـ ـ سایر
15
Kg
— Other