فصل ششم کتاب مقررات صادرات و واردات (نباتات زنده و محصولات گلکاری)

06 01
انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره  12  12.
Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.
0601 10
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی:
– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant:
0601 10 10
ـ ـ ـ پیاز زعفران
55
Kg
— root cutting of Damascus rose
0601 10 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— other
0601 20
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی:
– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots:
0601 20 10
— انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما
5
Kg
— Bulbs, tubers, tuberous, corms, crowns, rhizomes and dormant: lilium. Hiacintch, tulip, gladiolus, iris, zantedeschia, hippeastrum, liatris, hosta, freesia, fritillaria, muscari, anemone, strelitzia, narcissus and curcuma
0601 20 90
— سایر
5
Kg
— Other
06 02
سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند
– Unrooted cuttings and slips
0601 10 10
— لاکی بامبو
5
U
— Lucky bamboo
0601 10 20
—  گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا
5
U
— Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia, pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia, osteospermum and mandevilla
0601 10 30
— اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن
5
U
—ornamental pootted plants such as rose, chrysanthemum, dianthus, anthurium, gerbera, lisianthus, orchideae, alstroemeria, vriesea, hydrangea, hebe, camellia, poinsethia and cyclamen.
0601 10 90
— سایر
5
U
— other
0602 20 00
ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده
5
U
– Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
0602 30 00
ـ آزالیا ، حتی پیوند زده
20
U
– Rhododendrons and azaleas, grafted or not
0602 40 00
ـ  رز، حتی پیوندزده
20
U
– Roses, grafted or not
0602 90
ـ سایر:
– Other:
0602 90 10
ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی
5
Kg
Mushroom, spawn and mother cultuer  —
0602 90 20
ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی
5
U
— Rooted cutting of mohammadi flower
0602 90 30
— نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا، افوربیا، فیکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، دیفن باخیا و حسن‌یوسف
5
U
— Ecesis: fittonia, zamlifolia, hibiseus, sansevieria, kalanchoe, araucaria, rodonderon, bougainvillea, aglaonema, schefflera, azalea, syngonium, philodendron, caladium, nolian, euphorbia, ficus, dracena, scindapsus, croton, dieffenbachia and coleus.
0602 90 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
06 03
گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.
Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
ـ تازه:
– Fresh:
0603 11 00
ـ ـ گل‌های سرخ
55
Kg
— Roses
0603 12 00
ـ ـ میخک
55
Kg
— Carnations
0603 13 00
ـ ـ ارکیده
55
Kg
— Orchids
0603 14 00
ـ ـ داوودی
55
Kg
— Chrysanthemums
0603 15 00
ـ ـ سوسن
55
Kg
— Lilies (Lilium Spp.)
0603 19
ـ ـ سایر:
— Other:
0603 19 10
ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم
55
Kg
— anthurium
0603 19 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0603 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
06 04
شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای  زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
0604 20
ـ تازه:
– Fresh:
0604 20 10
ـ ـ ـ برگ‌های زنبق
55
Kg
— Lucky Bamboo
0604 20 20
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0604 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other