فصل شانزدهم (فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان)

1601 00 00
سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.
40
Kg
Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.
16 02
سایر فرآورده‌ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون.
Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.
1602 10
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
– Homogenised preparations:
1602 10 10
ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت)
32
Kg
— Dietetic foods (chicken meat)
1602 10 90
ـ ـ‌ ـ سایر
40
Kg
— Other
1602 20 00
ـ از جگر حیوانات
40
Kg
– Of liver of any animal
ـ از پرندگان خانگی مشمول شماره 05  01:
– Of poultry of heading 01.05:
1602 31 00
ـ ـ‌ از بوقلمون
40
Kg
— Of turkeys
1602 32 00
ـ ـ مرغان خانگی
(Gallus domesticus)
40
Kg
— Of fowls of the species Gallus domesticus
1602 39 00
ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
ـ از نوع خوک:
– Of swine:
1602 41 00
ـ ـ ژامبون و قطعات آن
5
Kg
— Hams and cuts thereof
1602 42 00
ـ ـ سردست و قطعات آن
5
Kg
— Shoulders and cuts thereof
1602 49 00
ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها
5
Kg
— Other, including mixtures
1602 50 00
ـ از نوع گاو
40
Kg
– Of bovine animals
1602 90 00
ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات
40
Kg
– Other, including preparations of blood of any animal
1603 00 00
عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
40
Kg
Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.
16 04
فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و  بدل خاویار تهیه شده از تخم ماهی.
Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.
ـ ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، بهاستثنای ماهی قیمه شده:
– Fish, whole or in pieces, but not minced:
1604 11 00
ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)
40
Kg
— Salmon
1604 12 00
ـ ـ شاه ماهی (Herrings)
55
Kg
— Herrings
1604 13 00
ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک
55
Kg
— Sardines, sardinella and brisling or sprats
1604 14 00
ـ ـ ماهی تن،  ‌لیستائو  (Listaos)     و  بونیت  ( گونه Sarda )
40
Kg
— Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)
1604 15 00
ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)
40
Kg
— Mackerel
1604 16 00
ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)
55
Kg
— Anchovies
1604 17 00
ـ ـ مارماهی‌ها
55
Kg
–Eel
1604 18 00
ـ ـ بالههای کوسه
40
Kg
— shark fins
1604 19 00
ـ ـ سایر
40
Kg
–other
1604 20 00
ـ سایر ماهی آماده
55
Kg
– Other Prepared or preserved fish
ـ خاویار و بدل خاویار:
– Caviar and caviar substitutes:
1604 31 00
ـ ـ خاویار
55
Kg
— Caviar
1604 32 00
ـ ـ بدل خاویار
55
Kg
— Caviar Substitutes
16 05
قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، آماده شده یا کنسرو شده.
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.
1605 10 00
ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)
55
Kg
– Crab
ـ میگو و روبیان:
– Shrimps and Prawns:
1605 21 00
ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد
55
Kg
— not in airtight container
1605 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
– other
1605 30 00
ـ لابستر دریایی (Lobster)
55
Kg
– lobster
1605 40 00
ـ سایر قشرداران
55
Kg
– Other Crustaceans
ـ صدف‌داران:
-Molluscs:
1605 51 00
ـ ـ صدف خوراکی oysters
55
Kg
— oysters
1605 52 00
ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده
55
Kg
— Scallops, including queen Scallops
1605 53 00
ـ ـ صدف دوکفه‌ای
55
Kg
— Mussels
1605 54 00
ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب
55
Kg
— Cuttle Fish and Squid
1605 55 00
ـ ـ هشت پا
55
Kg
— Octopus
1605 56 00
ـ ـ گوشت صدف
55
Kg
— Clams, Cockles and arkshells
1605 57 00
ـ ـ حلزون صدف خوراکی
55
Kg
— Abalone
1605 58 00
ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی
55
Kg
— snails, Other than Sea Snails
1605 59 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— other
ـ سایر بی‌مهرگان آبزی:
– other aquatic invertebrates:
1605 61 00
ـ ـ خیار دریایی
55
Kg
— sea cucumber
1605 62 00
ـ ـ توتیای دریایی
55
Kg
— sea urchins
1605 63 00
ـ ـ عروس دریایی
55
Kg
— Jellyfish
1605 69 00
— سایر
55
Kg
— Other