فصل سیزدهم (انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی)

13 01
گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).
1301 20 00
ـ صمغ عربی
5
Kg
– Gum Arabic
1301 90
ـ سایر:
– Other:
1301 90 10
ـ ـ ـ باریچه
5
Kg
— Barycheh
1301 90 20
ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)
10
Kg
— Actone ( bitter, sweet)
1301 90 30
ـ ـ ـ سقز
5
Kg
— Turpentine
1301 90 40
ـ ـ ـ کتیرا
5
Kg
— Tragacanth
1301 90 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
13 02
شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified)، مشتق از نباتات.
Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:
– Vegetable saps and extracts:
1302 11 00
ـ ـ تریاک
55
Kg
— Opium
1302 12 00
ـ ـ از شیرین‌بیان
10
Kg
— Of liquorice
1302 13 00
ـ ـ از رازک
5
Kg
— Of hops
1302 14 00
ـ ـ  از افدرا
10
Kg
— Of ephedra
1302 19 00
ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
1302 20 00
ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها
5
Kg
– Pectic substances, pectinates and pectates
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:
– Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:
1302 31 00
ـ ـ آگارآگار
5
Kg
— Agar-agar
1302 32 00
ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار
5
Kg
— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds
1302 39 00
ـ ـ سایر
5
Kg
— Other