فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات (ماهی ها، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات)

03 01 ماهی‌های زنده. Live fish.
ـ ماهی‌های زینتی: – Ornamental fish:
0301 11 00 ـ ـ آب شیرین 15 Kg — freshwater
0301 19 00 ـ ـ  سایر 15 Kg — Other
ـ سایر ماهی‌های زنده: – Other live fish:
0301 91 ـ ـ ‌قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):

— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 Kg — For stock improvement, propagation and culture
0301 91 20 ـ ـ ـ تخم چشم‌زده 5 Kg — Eyed egg
0301 91 90 ـ ـ ـ‌ سایر 32 Kg — Other
0301 92 00 ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 26 Kg — Eels (Anguilla spp.)
0301 93 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما) — Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):
0301 93 10 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 Kg — For stock improvement, propagation and culture
0301 93 90 ـ ـ ـ سایر 32 Kg — Other
0301 94 00 ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 5 Kg — Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0301 95 00 ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب

(thunnus maccoyii)

5 Kg –Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)
0301 99 ـ ـ سایر: — Other:
0301 99 10 ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش 5 Kg — For stock improvement, propagation and culture
0301 99 20 ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی 5 Kg — Egg, larvae and young of fish
0301 99 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg — Other
03 02 ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304 heading 03.04.  Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of
– ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی
ردیفهای فرعی 030291 تا 030299 :
– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
0302 11 00 — قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

40 Kg — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0302 13 00 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)

26 Kg — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
0302 14 00 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب. 26 Kg — Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
0302 19 00 ـ ـ سایر 26 Kg — Other
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
0302 21 00 ـ ـ هالیبوت

(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)

26 Kg — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis)
0302 22 00 ـ ـ حلوا ماهیان  (Pleuronectes platessa) 26 Kg — Plaice (Pleuronectes platessa)
0302 23 00 ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea 26 Kg — Sole (Solea spp.)
0302 24 00 ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما) 26 Kg — Turbots (psetta maxima)
0302 29 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،
به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:  – Tunas (of
0302 31 00 ـ ـ آلباکور 10 kg — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
0302 32 00 ـ ـ یلوفین 10 Kg — Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
0302 33 00 ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه 5 Kg — Skipjack or stripe-bellied bonito
0302 34 00 ـ ـ بیگ آی 10 Kg — Bigeye tunas (Thunnus obesus)
0302 35 00 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 10 Kg (Thunnus thynus, thunnus orientalis)  — Atlantic and pacific bluefin tunas
0302 36 00 ـ ـ تن بلوفین جنوب 10 Kg — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
0302 39 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)،  سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک و مکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دک – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
0302 41 00 — شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 Kg — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0302 42 00 — ماهی آنچوی. 5 Kg — Anchovies (Engraulis spp.)
0302 43 00 — ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus) 5 Kg — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)
0302 44 ـ ـ ماهی مکرل:

(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)

–Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):
0302 44 10 ـ ـ ـ بلومکرل 26 Kg — bluemackerel
0302 44 90 ـ ـ ـ سایر 15 Kg — other
0302 45 00 ـ ـ جک و هورس مکرل 26 Kg — Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
0302 46 00 ـ ـ کوبیا 5 Kg — Cobia (Rachycentron Canadum)
0302 47 00 ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 5 Kg — (xiphias gladius)
0302 49 00 ـ ـ  سایر 5 Kg — other
ـ ماهی از خانوادههای برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی
ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
0302.91 to 0302.99:   Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings  – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
0302 51 00 — ماهی کاد 5 Kg — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0302 52 00 — ماهی هاد داک 5 Kg — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0302 53 00 — زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 5 Kg (Pollachius virens)    — Coalfish
0302 54 00 — ماهی هیک

(Merluccius spp. Urophycis spp.)

5 Kg — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
0302 55 00 — زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما) 5 Kg Alaska Pollack (Theragra chalogramma)  —
0302 56 00 — ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 5 Kg — blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
0302 59 00 — سایر 5 Kg — Other
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، به غیر از احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299: spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:  – Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
0302 71 00 ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.) 55 Kg — Tilapias (Oreochromis spp.)
0302 72 00 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.) 40 Kg — Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
0302 73 00 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای

کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)

40 Kg piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)  — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon
0302 74 00 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.) 26 Kg — Eels (Anguilla spp.)
0302 79 00 ـ ـ سایر 26 Kg — Other
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی
ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
– Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:
0302 81 00 ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها 40 Kg — Dogfish and Other sharks
0302 82 00 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 40 Kg — Rays and skates (Rajidae)
0302 83 00 ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.) 40 Kg — Toothfish (Dissostichus spp.)
0302 84 00 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) 32 Kg — Seabass (Dicentrarchus spp.)
0302 85 00 ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae) 20 Kg — Seabrean (Sparidae)
0302 89 00 ـ ـ سایر 26 Kg — Other
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: offal:  – Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish
0302 91 00 ـ ـ  جگر، تخم و منی 5 Kg — Livers, roes and milt
0302 92 00 ـ ـ  بالههای کوسه 55 Kg — Shark fins
0302 99 00 ـ ـ سایر 55 Kg — Other
03 03 ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03. Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.
– ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی
ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
– Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
0303 11 00 ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا 20 Kg — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)
0303 12 00 ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام 26 Kg — Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 00 ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) 5 Kg – – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0303 14 00 ـ ـ ماهی قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

55 Kg — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0303 19 00 ـ ـ‌ سایر 32 Kg — Other
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس) ، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399: spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:  – Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
0303 23 00 ـ ـ تیلاپیا  (Oreochromis spp.) 55 Kg — Tilapias (Oreochromis spp.)
0303 24 00 ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 55 Kg — Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
0303 25 00 ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما) 55 Kg idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)  — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon
0303 26 00 ـ ـ مارماهی (Anguilla spp) 26 Kg — Eels (Anguilla spp)
0303 29 00 ـ ـ سایر 32 Kg — Other
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399 : – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
0303 31 00 ـ ـ هالیبوت

Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)

20 Kg — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0303 32 00 ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa) 20 Kg — Plaice (Pleuronectes platessa)
0303 33 00 ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea) 26 Kg — Sole (Solea spp.)
0303 34 00 ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما) 20 Kg — Turbots (Psetta maxima)
0303 39 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،
بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی

030391 تا 030399:

– Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
0303 41 00 ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga) 15 Kg — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)
0303 42 00 ـ ـ یلوفین   (Thunnus albacares) 5 Kg — Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
0303 43 00 ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه 5 Kg — Skipjack or stripe-bellied bonito
0303 44 00 ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus) 5 Kg — Bigeye tunas (Thunnus obesus)
0303 45 00 ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام

(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

20 Kg — Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0303 46 00 ـ ـ تن قرمز جنوب  (Thunnus maccoyii) 15 Kg — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
0303 49 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)،
ماهیهای جک ومکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک ، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت
نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید(گونههای دکا
– Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
0303 51 00 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها

(Clupea harengus, Clupea Pollasii)

5 Kg — “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pallasii)
0303 53 00 ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus) 26 Kg — Sardines

(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)

0303 54 ـ ـ ماهی مکرل :

(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)

— mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):
0303 54 10 ـ ـ ـ بلو مکرل 5 Kg — Blue mackerel
0303 54 90 ـ ـ ـ سایر 5 Kg — Other
0303 55 00 ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp) 32 Kg — Jack and horse mackerel (Trachurus spp)
0303 56 00 ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum) 32 Kg — Cobia (Rachycentron canadum)
0303 57 00 ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius) 10 Kg — Swordfish (Xiphias gladius)
0303 59 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ ماهی از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399: 0303.91 to 0303.99:   Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings  – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
0303 63 00 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) 5 Kg — Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0303 64 00 ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus) 5 Kg — Haddock (Melanogrammus aeglefinus)
0303 65 00 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 26 Kg (Pollachius virens)    — Coalfish
0303 66 00 ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.) 5 Kg — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
0303 67 00 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما) 32 Kg — Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)
0303 68 00 ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 5 Kg — blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
0303 69 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی
ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
– Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
0303 81 00 ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها 26 Kg — Dogfish and Other sharks
0303 82 00 ـ ـ سفره ماهی (Rajidae) 55 Kg — rays and skates (Rajidae)
0303 83 00 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 26 Kg — Toothfish (Dissostichus spp.)
0303 84 00 ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.) 32 Kg — Seabass (Dicentrarchus spp.)
0303 89 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
– جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: – Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:
0303 91 00 ـ ـ  جگر، تخم و منی 26 Kg — Livers, roes and milt
0303 92 00 ـ ـ  بالههای کوسه 55 Kg — Shark fins
0303 99 00 ـ ـ سایر 55 Kg — Other
03 04 فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده. Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، ماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چنا)، – Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
0304 31 00 ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp) 55 Kg — Tilapias (Oreochromis spp)
0304 32 00 ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) 55 Kg — Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 33 00 ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 40 Kg — Nil perch (lates niloticus)
0304 39 00 ـ ـ سایر 40 Kg — Other
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها: – Fresh or chilled fillets of other fish:
0304 41 00 ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),

سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)

40 Kg — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
0304 42 00 ـ ـ  انواع ماهی قزل‌آلا

(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)

55 Kg – – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
0304 43 00 ـ ـ ماهی‌های پهن

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)

40 Kg – – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
0304 44 00 ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های

Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae

40 Kg Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)  – – Fish of the families,
0304 45 00 — نیزه ماهی (xiphias gladius) 40 Kg – – Swordfish (xiphias gladius)
0304 46 00 — ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 Kg – – Toothfish (Dissostichus spp.)
0304 47 00 —  سگ ماهی و سایر کوسهها 40 Kg – -Dogfish and other sharks
0304 48 00 —  پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا) 40 Kg – -Roys and skates (Rajidae)
0304 49 00 — سایر 40 Kg – – Other
ـ سایر، تازه یا سرد شده: – Other, fresh or chilled:
0304 51 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 40 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
0304 52 00 ـ ـ ماهی آزاد 40 Kg –Salmonidae
0304 53 00 ـ ـ ماهی از خانواده‌های

Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae

40 Kg –Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae
0304 54 00 ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius) 40 Kg — Swordfish (xiphias gladius)
0304 55 00 ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 Kg — Tooth fish (Dissostichus spp.)
0304 56 00 —  سگ ماهی و سایر کوسهها 40 Kg — Dogfish and other sharks
0304 57 00 — پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا) 40 Kg — Roys and skates (Rajidae)
0304 59 00 ـ ـ سایر 40 Kg – – Other
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس،
گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا))
– Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
0304 61 00 ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 55 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp)
0304 62 00 ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.) 55 Kg – – Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 00 ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus) 26 Kg – – Nile perch (Lates niloticus)
0304 69 00 ـ ـ سایر 40 Kg – – Other
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های:

Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae

– Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:
0304 71 00 ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 26 Kg – – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304 72 00 ـ ـ ماهی هادداک

(Melanogrammus aeglefinus)

40 Kg — Haddock

(Melanogrammus aeglefinus)

0304 73 00 ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens) 55 Kg (Pollachius virens)    — Coalfish
0304 74 00 ـ ـ ماهی هیک

(Merluccius spp. Urophycis spp.)

26 Kg — Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)
0304 75 00 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما ) 26 Kg — Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)
0304 79 00 ـ ـ سایر 40 Kg — Other
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها: – Frozen fillets of other fish:
0304 81 00 ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho) 40 Kg – – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)

0304 82 00 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا

(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

55 Kg – – Trout

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

0304 83 00 ـ ـ انواع ماهی پهن

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)

40 Kg – – Flat fish

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)

0304 84 00 ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius) 32 Kg — Swordfish (Xiphias gladius)
0304 85 00 ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.) 55 Kg — Toothfish (Dissostichus spp.)
0304 86 00 ـ ـ شاه‌ماهی‌ها

(Clupea harengus, Clupea pallasii)

55 Kg – – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 87 00 ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو

Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)

26 Kg – – Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
0304 88 00 —  سگ ماهی، سایر کوسهها،
پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
40 Kg – – Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)
0304 89 00 ـ ـ سایر 40 Kg – – Other
ـ سایر، یخ زده – Other, frozen
0304 91 00 ـ ـ شمشیرماهی 32 Kg — Swordfish (Xiphias gladius)
0304 92 00 ـ ـ ماهی نیش دندان 32 Kg — Toothfish (Dissostichus spp)
0304 93 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 40 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish

(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)

0304 94 00 ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما) 40 Kg – – Alaska Pollack

(theragra chalcogramma)

0304 95 00 ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما) 40 Kg – – Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)
0304 96 00 ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسهها 40 Kg – – Dogfish and other sharks
0304 97 00 ـ ـ پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا) 40 Kg – – Rays and skates (Rajidae)
0304 99 00 ـ ـ سایر 40 Kg — Other
03 05 ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان. Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.
0305 10 00 ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان 5 Kg – Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
0305 20 00 ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده،  دودی شده، نمک زده یا در آب نمک 20 Kg – Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌ – Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
0305 31 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 10 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish

(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)

0305 32 00 ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae 10 Kg – – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae، Moridae and Muraenolepididae
0305 39 00 ـ ـ سایر 10 Kg – – Other
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی : – Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
0305 41 00 ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)  سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) 15 Kg — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0305 42 00 ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings

(Clupea harengus, Clupea pallasii)

15 Kg Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)  —
0305 43 00 ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا

(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)

55 Kg – – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 55 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish

(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)

0305 49 00 ـ ـ سایر 15 Kg — Other
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی: – Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:
0305 51 00 ـ ـ ماهی کاد  باگونه های

(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

10 Kg — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 52 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 55 Kg — Tilapias (Oreochromis spp.), catfish

(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)

0305 53 00 ـ ـ ماهیهای از خانوادههای برگما سروتیدا،

یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهیهای کاد  (گادوس موروثوا،  گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)

55 Kg Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
0305 54 00 – شاهماهیها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)،
ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)،
ماهیهای جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروالها (گونههای کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت
نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید  (گونههای دکاپتروس)، ماه
55 Kg jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae):  – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus),
0305 59 00 ـ ـ سایر 55 Kg — Other
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی: – fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
0305 61 00 ـ ـ شاه‌ماهی Herring))

(Clupea pallasii Clupea harengus)

10 Kg — (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 ـ ـ ماهی کاد  با گونه های

(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)

10 Kg — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis) 15 Kg — Anchovies (Engraulis spp.)
0305 64 00 ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، 20 Kg – – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish

(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)

0305 69 00 ـ ـ سایر 20 Kg — Other
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی: – Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal:
0305 71 00 ـ ـ باله کوسه 55 Kg – – Shark fins
0305 72 00 ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 55 Kg – – Fish heads, tails and maws
0305 79 00 ـ ـ سایر 55 Kg – – Other
03 06 قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان. Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.
ـ یخ‌زده: – Frozen:
0306 11 00 ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus 20 Kg — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 12 00 ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus) 55 Kg — Lobsters (Homarus spp.)
0306 14 00 ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه 55 Kg — Crabs
0306 15 00 ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus) 55 Kg – – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
0306 16 00 ـ ـ انواع میگوی آب سرد

(Pandalus spp., Crangon crangon)

55 Kg – – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)
0306 17 00 ـ ـ سایر انواع میگو 55 Kg – – Other shrimps and prawns
0306 19 00 ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان 32 Kg — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
ـ زنده، تازه یا سردکرده: – Liver, fresh or chilled:
0306 31 00 — لابستر صخرهای و سایر خرچنگهای دریائی
(گونههای پالینوروس، گونههای پانو لیروس، گونههای ژاسوس)
55 Kg — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 32 00 — شاه میگوها (گونههای هوماروس) 32 Kg — Lobsters (Homarus spp.)
0306 33 00 — خرچنگها 55 Kg — Crabs
0306 34 00 — شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس) 55 Kg – – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
0306 35 — میگوهای آب سرد و میگوها (گونههای پندالوس، گونههای کرنگون کرنگون): – – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306 35 10 — میگو مولد زنده برای تکثیر 5 Kg —Spawning prawns
0306 35 20 — پست لارو و میگوی زنده 10 Kg —Post-larva live prawns
0306 35 90 — سایر 55 Kg — Other
0306 36 — سایر میگوها: – – Other shrimps and prawns:
0306 36 10 — میگو مولد نژاد برای تکثیر 5 Kg — Spawning prawns
0306 36 20 — پست لارو و میگوی زنده 5 Kg — Post-larva live prawns
0306 36 90 — سایر 32 Kg — Other
0306 39 00 — سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان 5 Kg – – Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
ـ سایر: – Other:
0306 91 00 — لابستر صخرهای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس) 55 Kg — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 92 00 — لابسترها (گونههای هوماروس) 32 Kg – – Lobsters (Homarus spp.)
0306 93 00 — خرچنگها 55 Kg — Crabs
0306 94 00 — لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس) 55 Kg – – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)
0306 95 — میگوها: – – shrimps and prawns:
0306 95 10 — میگو مولد نژاد برای تکثیر 5 Kg — Spawning prawns
0306 95 20 — پست لارو و میگوی زنده 5 Kg — Post-larva live prawns
0306 95 90 — سایر 32 Kg — Other
0306 99 00 — سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان 5 Kg — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption
03 07 صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی. Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.
ـ صدف: – Oysters:
0307 11 00 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 5 Kg – – Live, fresh or chilled
0307 12 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 19 00 ـ ـ سایر 5 Kg – – Other
ـ حلزون همچنین  حلزون  ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten: – Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:
0307 21 00 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 5 Kg — Live, fresh or chilled
0307 22 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 29 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
– صدف دو کپه‌ای

(گونه perna، گونه Mytilus)

– Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 00 ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده 5 Kg — Live, fresh or chilled
0307 32 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 39 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
– گربه ماهی و ماهی مرکب: – Cuttle fish and squid:
0307 42 00 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 10 Kg — Live, fresh or chilled
0307 43 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 49 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ اختاپوس (گونه Octopus): – Octopus (Octopus spp.):
0307 51 00 ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده 5 Kg — Live, fresh or chilled
0307 52 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 59 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
0307 60 00 ـ حلزون باستثنای  نوع  دریایی آن 5 Kg – snails, other than sea snails
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): : – Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):
0307 71 00 ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده 26 Kg — Live, fresh or chilled
0307 72 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 79 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
ـ صدف (گونههای هالیوتیس) و صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس): – Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):
0307 81 00 — صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای هالیوتیس( 26 Kg — Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)
0307 82 00 — صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای استرومبوس) 26 Kg — Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)
0307 83 00 — صدف منجمد (گونههای هالیوتیس) 5 Kg — Frozen abalone (Haliotis spp)
0307 84 00 — صدفهای حلزونی منجمد (گونههای استرومبوس) 5 Kg — Frozen stromboid conchs (strombus spp.)
0307 87 00 — سایر صدفها (گونههای هالیوتیس) 5 Kg — Other abalone (Haliotis spp)
0307 88 00 — سایر صدفهای حلزونی  (گونههای استرومبوس) 5 Kg — Other stromboid conchs (strombus spp.)
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان: – Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:
0307 91 00 ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده 26 Kg — Live, fresh or chilled
0307 92 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0307 99 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
03 08 بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,

live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not

cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.

ـ انواع خیار دریایی:

: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

– Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
0308 11 00 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26 Kg — Live, fresh or chilled
0308 12 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0308 19 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
– توتیای دریایی (گونههای استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس): – Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308 21 00 ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده 26 Kg — Live, fresh or chilled
0308 22 00 ـ ـ  منجمد 5 Kg — Frozen
0308 29 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
0308 30 00 ـ عروس دریایی (Rhopilema spp) 55 Kg – Jellyfish (Rhopilema spp)
0308 90 00 ـ سایر 5 Kg – Other