فصل دوم کتاب مقررات صادرات و واردات (گوشت و احشای خوراکی)

02 01 گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده. Meat of bovine animals, fresh or chilled.
0201 10 ـ لاشه یاشقه: – Carcasses and half-carcasses:
0201 10 10 ـ ـ ـ گوساله (Veal) 26 Kg —Veal
0201 10 90 ـ ـ ـ سایر 26 Kg —Other
0201 20 ـ سایر قطعات با استخوان: – Other cuts with bone in:
0201 20 10 ـ ـ ـ ران 26 Kg — Hind quarter
0201 20 20 ـ ـ ـ راسته 26 Kg — Strip loin
0201 20 30 ـ ـ ـ سردست و سینه 26 Kg — Fore quarter cuts
0201 20 90 ـ ـ ـ سایر 26 Kg — Other
0201 30 ـ بی‌استخوان: – Boneless:
0201 30 10 ـ ـ ـ ران 4 Kg — Hind quarter
0201 30 20 ـ ـ ـ راسته 4 Kg — Strip loin
0201 30 30 ـ ـ ـ سردست و سینه 4 Kg — Fore quarter cuts
0201 30 90 ـ ـ ـ سایر 4 Kg — Other
02 02 گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد. Meat of bovine animals, frozen.
0202 10 ـ لاشه یا شقه: – Carcasses and half-carcasses:
0202 10 10 ـ ـ ـ گوساله (Veal) 4 Kg — Veal
0202 10 90 ـ ـ ـ سایر 26 Kg — Other
0202 20 ـ سایر قطعات با استخوان: – Other cuts with bone in:
0202 20 10 ـ ـ ـ ران 26 Kg — Hind quarter
0202 20 20 ـ ـ ـ راسته 26 Kg — Strip loin
0202 20 30 ـ ـ ـ سردست و سینه 26 Kg — Fore quarter cuts
0202 20 90 ـ ـ ـ سایر 26 Kg — Other
0202 30 ـ بی‌استخوان: – Boneless:
0202 30 10 ـ ـ ـ ران 4 Kg — Hind quarter
0202 30 20 ـ ـ ـ راسته 4 Kg — Strip loin
0202 30 30 ـ ـ ـ سردست و سینه 4 Kg — Fore quarter cuts
0202 30 90 ـ ـ ـ سایر 4 Kg — Other
02 03 گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
ـ تازه یا سرد کرده: – Fresh or chilled:
0203 11 00 ـ ـ لاشه یا شقه 15 Kg — Carcasses and half-carcasses
0203 12 00 ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 15 Kg — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
0203 19 00 ـ ـ سایر 15 Kg — Other
ـ منجمد: – Frozen:
0203 21 00 ـ ـ لاشه یا شقه 15 Kg — Carcasses and half-carcasses
0203 22 00 ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان 15 Kg — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
0203 29 00 ـ ـ سایر 15 Kg — Other
02 04 گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.
0204 10 00 ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده 4 Kg – Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده: – Other meat of sheep, fresh or chilled:
0204 21 00 ـ ـ لاشه یا شقه 4 Kg — Carcasses and half-carcasses
0204 22 00 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 4 Kg — Other cuts with bone in
0204 23 00 ـ ـ بی‌استخوان 5 Kg — Boneless
0204 30 00 ـ لاشه و شقه بره، منجمد 4 Kg – Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد: – Other meat of sheep, frozen:
0204 41 00 ـ ـ لاشه یا شقه 4 Kg — Carcasses and half-carcasses
0204 42 00 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 4 Kg — Other cuts with bone in
0204 43 00 ـ ـ بی‌استخوان 4 Kg — Boneless
0204 50 00 ـ گوشت بز 5 Kg – Meat of goats
0205 00 00 گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد. 40 Kg Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
02 06 احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد. Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
0206 10 00 ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده 40 Kg – Of bovine animals, fresh or chilled
ـ از نوع گاو، منجمد: – Of bovine animals, frozen:
0206 21 00 ـ ـ زبان 40 Kg — Tongues
0206 22 00 ـ ـ جگر 40 Kg — Livers
0206 29 00 ـ ـ سایر 40 Kg — Other
0206 30 00 ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده 5 Kg – Of swine, fresh or chilled
ـ از نوع خوک، منجمد: – Of swine, frozen:
0206 41 00 ـ ـ جگر 5 Kg — Livers
0206 49 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
0206 80 00 ـ سایر، تازه یا سردکرده 40 Kg – Other, fresh or chilled
0206 90 00 ـ سایر، منجمد 40 Kg – Other, frozen
02 07 گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05  01، تازه، سردکرده یا منجمد. Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus): – Of fowls of the species Gallus domesticus:
0207 11 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 26 Kg — Not cut in pieces, fresh or chilled
0207 12 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 26 Kg — Not cut in pieces, frozen
0207 13 ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده: — Cuts and offal, fresh or chilled:
0207 13 10 ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران ، سینه کتف و بال 55 Kg — Fresh Pieces or chilled Poultry
0207 13 20 ـ ـ ـ احشاء 55 Kg — Fresh offal or chilled Poultry
0207 13 30 پای مرغ 55 Kg #NAME?
0207 13 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg #NAME?
0207 14 ـ ـ قطعات و احشای منجمد: — Cuts and offal, frozen:
0207 14 10 ـ ـ ـ خمیر 55 Kg — Paste
0207 14 20 ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران سینه کتف و بال 55 Kg — Piceses
0207 14 30 ـ ـ ـ احشاء 55 Kg — Cuts
0207 14 40 ـ ـ ـ پای مرغ 55 Kg #NAME?
0207 14 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg other
0207 24 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 Kg — Not cut in pieces, fresh or chilled
0207 25 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 Kg — Not cut in pieces, frozen
0207 26 00 ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده 55 Kg — Cuts and offal, fresh or chilled
0207 27 ـ ـ قطعات و احشای، منجمد: — Cuts and offal, frozen:
0207 27 10 ـ ـ ـ خمیر 55 Kg — Paste
0207 27 90 ـ ـ ـ سایر 55 Kg — Other
ـ از مرغابی‌ها: – of ducks:
0207 41 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 Kg — Not cut in pieces, fresh or chilled
0207 42 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 Kg — Not cut in pieces, frozen
0207 43 00 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده 55 Kg — Fatty livers, fresh or chilled
0207 44 00 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده 55 Kg — Other, fresh or chilled
0207 45 00 ـ ـ سایر، منجمد 55 Kg — Other, frozen
ـ از غازها: – of geese:
0207 51 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 55 Kg — Not cut in pieces, fresh or chilled
0207 52 00 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 55 Kg — Not cut in pieces, frozen
0207 53 00 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده 55 Kg — Fatty livers, fresh or chilled
0207 54 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده Kg — Other, fresh or chilled
0207 54 10 گوشت شتر مرغ بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده 55 Kg whole ostrich meat fresh
0207 54 90 سایر 55 Kg other
0207 55 ـ ـ سایر، منجمد Kg — Other, frozen
0207 55 10 گوشت شتر مرغ بریده نشده به صورت قطعات منجمد 55 Kg whole ostrich meat
0207 55 20 گوشت شتر مرغ بریده شده به صورت قطعات تازه یا منجمد 55 Kg whole ostrich meat
0207 55 90 سایر 55 Kg other
0207 60 00 ـ مرغ شاخدار 55 Kg – of guinea Fowls
02 08 سایر گوشت‌ها و  احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد. Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.
0208 10 00 ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 20 Kg – Of rabbits or hares
0208 30 00 ـ از میمون‌ها (Primates) 20 Kg – Of primates
0208 40 00 ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia) 20 Kg – Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
0208 50 00 ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی) 20 Kg – Of reptiles (including snakes and turtles)
0208 60 00 ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae) 20 Kg – Of camels and other camelids (Camelidae)
0208 90 00 ـ سایر 20 Kg – Other
02 09 چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده. – Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.
0209 10 00 ـ از خوک‌ها 5 Kg – Of pig
0209 90 00 ـ‌ سایر 5 Kg – Other
02 10 گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.
ـ گوشت خوک: – Meat of swine:
0210 11 00 ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان 5 Kg — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in
0210 12 00 ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن 5 Kg — Bellies (streaky) and cuts thereof
0210 19 00 ـ ـ سایر 5 Kg — Other
0210 20 00 ـ گوشت حیوانات از نوع گاو 40 Kg – Meat of bovine animals
– سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت: – Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:
0210 91 00 — از میمون 40 Kg — Of primates
0210 92 00 — از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی  (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia). 32 Kg — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
0210 93 00 — از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی) 32 Kg — Of reptiles (including snakes and turtles)
0210 99 00 — سایر 32 Kg — Other