فصل دوازدهم (دانه و میوه های روغن دار، نباتات صنعتی یا دارویی، کاه و نواله)

12 01
لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده
Soybeans, even chopped
1201 10 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed
1201  90
ـ سایر
Kg
– Other
1201 90 10
دانه سویا تراریخته
10
Kg
transgenic soybeans
1201 90 90
سایر
10
Kg
other
12 02
بادام زمینی  (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده  یا خرد شده.
Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.
1202 30 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed
ـ سایر:
– Other:
1202 41 00
ـ ـ درون غلاف سخت
32
Kg
— In shell
1202 42 00
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده
32
Kg
— Shelled, whether or broken
1203 00 00
کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده (Copra
5
Kg
Copra.
1204 00 00
دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده
5
Kg
Linseed, Flaxseed linseed event broken
12 05
کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:
Rape or colza seeds, whether broken:
1205 10
ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک:
– Rape or colza seeds with Law erucic acid:
1205 10 10
— بذر کلزا
5
Kg
— Colza Seeds
1205 10 20
دانه کلزا تراریخته
10
Kg
transgenic canola seed
1205 10 90
— سایر
10
Kg
— Other
1205 90
ـ سایر
Kg
– Other
1205 90 10
تراریخته
10
Kg
transgenic
1205 90 90
سایر
10
Kg
– Other
1206 00
دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده:
Sunflower seeds, whether or not broken:
1206 00 10
ـ ـ ـ برای روغنکشی
10
Kg
— For oil extraction
1206 00 20
— بذر آفتابگردان
5
Kg
— Seeds Sunflower
1206 00 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
12 07
سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشده
Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.
1207 10 00
ـ هسته میوه نخل و مغز آن
5
Kg
– fruit, palm kernel and its brain
ـ دانه پنیه:
– Seed cotton:
1207 21 00
ـ ـ بذر
5
Kg
— Grain
1207 29 00
ـ ـ سایر
5
Kg
— other
1207 29 10
دانه پنبه تراریخنه
5
Kg
cotton seed
1207 29 90
ـ ـ سایر
5
Kg
— other
1207 30 00
ـ دانه روغن کرچک
5
Kg
– castor oil seeds
1207 40 00
ـ دانه کنجد
10
Kg
– sesame seeds
1207 50 00
ـ دانه خردل
10
Kg
– Mustard Seed
1207 60 00
ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)
10
Kg
– safflower seed
1207 70 00
ـ دانه خربزه
5
Kg
– melon seed
ـ سایر:
– Other:
1207 91 00
ـ ـ دانه خشخاش
55
Kg
— poppy seed
1207 99 00
ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
12 08
آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.
1208 10 00
ـ از دانه سویا
55
Kg
– Of soya beans
1208 90
ـ سایر:
– Other:
1208 90 10
ـ ـ ـ آرد بادام زمینی
55
Kg
— Peanut flour
1208 90 20
ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش
55
Kg
— Poppy seed flour
1208 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
12 09
دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت.
Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
1209 10 00
ـ بذر چغندر
5
Kg
– Sugar beet seed
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:
– Seeds of forage plants:
1209 21 00
ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)
5
Kg
— alfalfa
1209 22 00
ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)
5
Kg
— Trifolium spp
1209 23 00
ـ ـ بذرهای Fescue
5
Kg
— Fescue
1209 24 00
ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی
5
Kg
— Kentucky blue grass seed
1209 25 00
ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)
5
Kg
— Loliom multiflorum lam
1209 29
ـ ـ سایر:
— Other:
1209 29 10
ـ ـ ـ بذر چمن
5
Kg
— Lawn grass
1209 29 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
1209 30 00
ـ بذر نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند
5
Kg
– Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
ـ سایر:
– Other:
1209 91 00
ـ ـ بذر سبزیجات
Kg
— Vegetable seeds
1209 91 10
بذر خیار
5
Kg
cucumber seed
1209 91 15
بذر گوجه فرنگی
5
Kg
tomato seed
1209 91 20
بذر فلفل
5
Kg
paper seed
1209 91 25
بذر بادمجان
5
Kg
eggplant seed
1209 91 90
سایر
5
Kg
othere
1209 99
ـ ـ سایر:
— Other:
1209 99 10
— بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون، آلاله، شاهپسند، ایبریس، تاج‌الملوک، هیپوستسریال مریم گلی و بنفشه
5
Kg
— Seed of ornamental plants such as geranium, impatiens, begonia, kentia, ornamental shamrock, areca, chamaedorea, calendula, catharanthus, vinca, gaillardia, mimosa, oenothera, araucaria, nolian, cactus, succulent, kalanchoe, adenium, raphis, petunia, coleus, alyssum, salvi, cycas, tagetes, gazania, antirrhinum, ranunculus, verbena, iberis, aquilegia, hippostesrial, salvia & violet
1209 99 90
— سایر
5
Kg
— Other
12 10
گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی
آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازک.
Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.
1210 10 00
ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده
55
Kg
– Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
1210 20 00
ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک
20
Kg
– Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin
12 11
نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی،
انگلکشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.
1211 20 00
ـ ریشه جینسینگ
15
Kg
– Ginseng roots
1211 30 00
ـ برگ کوکا
15
Kg
– Coca leaf
1211 40 00
ـ کاه خشخاش
15
Kg
– Poppy straw
1211 50 00
ـ افدرا  (Ephedra)
5
Kg
– Ephedra
1211 90
ـ سایر:
– Other:
1211 90 10
ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه
5
Kg
— Cassia and quinine bark
1211 90 20
ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان
5
Kg
— Liquorice roots
1211 90 25
اسپند
5
Kg
1211 90 30
نعناع
5
Kg
mint
1211 90 35
تخم شربتی
5
Kg
1211 90 40
گل و سرشاخه گلدار پنیرک
5
Kg
1211 90 45
نعناع فلفلی
5
Kg
1211 90 50
ریشه سنبل الطیب
5
Kg
1211 90 91
ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی
55
Kg
— Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.
1211 90 99
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— other
12 12
خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی:
– Seaweeds and other algae:
1212 21 00
ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان
20
Kg
— Suitable for human Consumption
1212 29
ـ ـ سایر:
— Other:
1212 29 10
ـ ـ ـ بادرنجبویه
55
Kg
— Lemon balm
1212 29 20
ـ ـ ـ بابونه
55
Kg
— Chomomile
1212 29 30
ـ ـ ـ گزنه
55
Kg
— Nettle
1212 29 40
ـ ـ ـ مرزه
55
Kg
— Savory
1212 29 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ سایر :
– Other:
1212 91 00
ـ ـ چغندر قند
20
Kg
— sugar beets
1212 92 00
ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)
10
Kg
— seeds Acacia (carob)
1212 93 00
ـ ـ نیشکر
10
Kg
— Sugarcane
1212 94 00
ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ
10
Kg
— chicory root
1212 99
ـ ـ سایر:
— other:
1212 99 10
ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی
40
Kg
— Pumpkin seed for usage of nutty
1212 99 20
— بذر دانه کدو
5
Kg
— Pumpkin seeds
1212 99 30
— دانه کدو برای مصارف روغن کشی
40
Kg
— pumpkin seed for usage in oil extraction
1212 99 40
رز چینی
40
Kg
1212 99 90
ـ ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
1213 00 00
کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.
10
Kg
Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.
12 14
شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
1214 10 00
ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
5
Kg
– Lucerne (alfalfa) meal and pellets
1214 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other