فصل دهم (غلات)

10 01
گندم و مخلوط گندم
Wheat and meslin.
ـ گندم دروم:
– Durum:
1001 11 00
ـ ـ بذر
10
Kg
— Seed
1001 19
ـ ـ سایر:
— Other:
1001 19 10
ـ ـ ـ گندم دامی
10
Kg
— Animal wheat
1001 19 90
ـ ـ ـ سایر
20
Kg
– Other
ـ سایر:
– Other:
1001 91 00
ـ ـ بذر
10
Kg
— Seed
1001 99 00
ـ ـ سایر
10
Kg
– – Other
10 02
چاودار
Rye.
1002 10 00
ـ بذر
32
Kg
– Seed
1002 90 00
ـ سایر
32
Kg
– Other
10 03
جو
Barley.
1003 10 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed
1003 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other
10 04
جو دو سر
Oats.
1004 10 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed (Meslin)
1004 90 00
ـ سایر
5
Kg
– Other
10 05
ذرت
Maize (corn).
1005 10 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed
1005 90
ـ  سایر:
— Other:
1005 90 10
ـ ـ ـ ذرت دامی
5
Kg
— Animal’s corn
1005 90 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
10 06
برنج
Rice.
1006 10 00
ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)
26
Kg
– Rice in the husk (paddy or rough)
1006 20 00
ـ برنج قهوه‌ای
5
Kg
– husked (brown) rice
1006 30 00
ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice)
یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice)
حتی صیقلی یا براق شده
26
Kg
– Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed
1006 40 00
ـ خرده برنج
55
Kg
– Broken rice
10 07
دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای)
– Grain sorghum
1007 00 10
ـ بذر
5
Kg
– Seed
1007 00 90
ـ سایر
5
Kg
– Other
10 08
گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات
Buckwheat, millet and canary seed; other cereals.
1008 10 00
ـ گندم سیاه
10
Kg
– Buckwheat
1008 20
ـ ارزن:
– Millet:
1008 21 00
ـ ـ بذر
10
Kg
— Seed
1008 29 00
ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
1008 30 00
ـ دانه قناری
10
Kg
– Canary Seeds
1008 40 00
ـ فونیو
15
Kg
– (Digitatia spp.) Fonio
1008 50 00
ـ گیاه غازیانی
10
Kg
– (Chenopodium guinoa) Quinoa
1008 60 00
ـ تریتکال
10
Kg
– triticale
1008 90 00
ـ سایر غلات
10
Kg
– Other cereals