فصل بیست و یکم (فرآورده های خوراکی گوناگون)

21 01
عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها.
Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:
– Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:
2101 11 00
ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها
Kg
— Extracts, essences and concentrates
2101 11 10
قهوه قابل حل فوری
15
Kg
soluble coffee
2101 11 90
سایر
10
Kg
other
2101 12 00
ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه
15
Kg
— Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee
2101 20 00
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته
10
Kg
– Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté
2101 30 00
ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها
10
Kg
– Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof
21 02
مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (بهاستثنای واکسن‌های  شماره
 02  30)؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder).
Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.
2102 10 00
ـ مخمرهای فعال
10
Kg
– Active yeasts
2102 20 00
ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی
تک سلولی مرده
5
Kg
– Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead
2102 30 00
‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).
15
Kg
– Prepared baking powders
21 03
فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.
2103 10 00
ـ سس سویا
40
Kg
– Soya sauce
2103 20 00
ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی
55
Kg
– Tomato ketchup and other tomato sauces
2103 30 00
ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده
5
Kg
– Mustard flour and meal and prepared mustard
2103 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
21 04
سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.
2104 10 00
ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها
55
Kg
– Soups and broths and preparations therefor
2104 20 00
ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه
55
Kg
– Homogenised composite food preparations
2105 00 00
بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.
55
Kg
Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
21 06
فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و  مشمول  شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Food preparations not elsewhere specified or included.
2106 10
ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :
– Protein concentrates and textured protein substances
2106 10 10
— مواد پروتئینی تکستوره
5
Kg
— Textured Protein Substances
2106 10 11
ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا
15
Kg
—- Soya Textured Protein Substances:
2106 10 19
—- سایر
5
Kg
—- Other
2106 10 30
ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی
5
Kg
— Milk lactomin
2106 10 90
ـ ـ‌ ـ سایر
20
Kg
— Other
2106 90
ـ سایر:
– Other:
2106 90 10
ـ ـ‌ ـ استابیلایزر
5
Kg
— Stabilizers
2106 90 20
ـ ـ‌ ـ امولسیفایر
5
Kg
— Emulsifiers
2106 90 30
ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی
5
Kg
— Food shaping powder
2106 90 40
ـ ـ‌ ـ ژل کیک
20
Kg
— Cake Jel
2106 90 50
ـ ـ‌ ـ آنتی‌اکسیدان
5
Kg
— Antioxidant
2106 90 60
ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده
15
Kg
— Improver
2106 90 80
ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی
20
Kg
— Complementary food
2106 90 85
ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند
40
kg
— no sugar chewing gum
2106 90 90
ـ ـ‌ ـ سایر
10
Kg
— Other