فصل بیست و چهارم (توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده)

24 01
توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها.
Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
2401 10 00
ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
5
Kg
– Tobacco, not stemmed/stripped
2401 20 00
ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
15
Kg
– Tobacco, partly or wholly stemmed stripped
2401 30 00
ـ آخال توتون و تنباکو
5
Kg
– Tobacco refuse
24 02
سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.
2402 10 00
‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون
26
Kg
– Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco
2402 20 00
ـ سیگار حاوی توتون
26
Kg
– Cigarettes containing tobacco
2402 90 00
ـ سایر
26
Kg
– Other
24 03
سایر توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده؛ توتون‌ و تنباکوی (هموژنیزه) یا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو
Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.
ـ تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد:
– smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion :
2403 11 00
— تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل
5
Kg
–Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapter
2403 19 00
ـ ـ سایر
5
Kg
— Other
ـ سایر:
– Other:
2403 91 00
ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»
5
Kg
— “Homogenised” or “reconstituted” tobacco
2403 99 00
ـ ـ سایر
5
Kg
— Other