فصل بیست و سوم (آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکی های آماده برای حیوانات)

23 01
آرد،  زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی‌ها یا قشرداران، از صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی‌های حیوانی.
Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.
2301 10 00
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی‌های حیوانی
5
Kg
– Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves
2301 20 00
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
5
Kg
– Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
23 02
سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک‌کردن، آسیاب‌کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می‌آیند.
Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.
2302 10 00
ـ از ذرت
5
Kg
– Of maize (corn)
2302 30 00
ـ از گندم
5
Kg
– Of wheat
2302 40 00
ـ از سایر غلات
15
Kg
– Of other cereals
2302 50 00
ـ از نباتات غلافدار
5
Kg
– Of leguminous plants
23 03
تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی، تفاله‌ها و آخال‌های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل “حبه یا گلوله”.
Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of “pellets”.
2303 10 00
ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند
5
Kg
– Residues of starch manufacture and similar residues
2303 20 00
ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی
5
Kg
– Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
2303 30 00
ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر
5
Kg
– Brewing or distilling dregs and waste
2304 00 00
کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله‌ که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید.
10
Kg
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil.
2305 00 00
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی‌ ساییده شده  یا به هم فشرده  به شکل حبه  یا گلوله که  از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید.
10
Kg
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.
23 06
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های
 04  23 یا 05  23 می‌شوند.
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05.
2306 10 00
ـ از پنبه‌دانه
10
Kg
– Of cotton seeds
2306 20 00
ـ از دانه کتان
10
Kg
– Of linseed
2306 30 00
ـ از تخم آفتابگردان
10
Kg
– Of sunflower seeds
ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا :
– Of rape or colza seeds:
2306 41 00
ـ ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک
10
Kg
— Of low erucic acid rape or colza seeds
2306 49 00
ـ ـ سایر
10
Kg
— Other
2306 50 00
ـ از نارگیل یا از کپرا (Copra)
10
Kg
– Of coconut or copra
2306 60 00
ـ از مغز هسته و میوه نخل
10
Kg
– Of palm nuts or kernels
2306 90
ـ سایر:
– Other:
2306 90 10
ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ
10
Kg
— cake safflawer
2306 90 90
ـ ـ ـ سایر
10
Kg
— other
2307 00 00
لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).
55
Kg
Wine lees; argol.
2308 00 00
مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و محصولات فرعی نباتی حتی به هم‌فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌ دیگر تعرفه نشده باشد.
5
Kg
Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
23 09
فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Preparations of a kind used in animal feeding.
2309 10 00
ـ  غذا  برای  سگ  یا  گربه، بسته‌بندی شده  بـــرای خرده فروشی
5
Kg
– Dog or cat food, put up for retail sale
2309 90
ـ سایر:
– Other :
2309 90 10
ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان
5
Kg
— Food for shrimps
2309 90 20
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان
5
Kg
– Food for other cultured aquatic life
2309 90 30
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
5
Kg
— Complementary concentrate of cattle feed and poultry
2309 90 40
ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور
5
Kg
— cattle feed and poultry
2309 90 50
کنسانتره خوراک  طیور
10
2309 90 90
ـ ـ ـ سایر
5
Kg
– Others