فصل بیست و دوم (نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه)

22 01
آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.
2201 10 00
ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده
55
L
– Mineral waters and aerated waters
2201 90 00
ـ سایر
55
L
– Other
22 02
آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، بهاستثنای آب میوه  یا آب سبزیجات مشمول شماره09  20.
Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.
2202 10 00
ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
55
L
– Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured
ـ سایر:
– Other:
2202 91 00
— آبجوی غیرالکلی
55
L
–Non-alcoholic beer
2202 99
— سایر:
— Other:
2202 99 10
— مکمل‌های غذایی مایع
20
L
— Liquid Food Supplement (drinks)
2202 99 90
— سایر
55
L
— Other
22 03 00 00
آبجو تهیه شده از مالت
5
L
Beer made from malt
22 04
شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهایی‌که مشمول شماره 09  20 هستند.
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.
2204 10 00
5
L
– Sparkling wine
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:
– Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
2204 21 00
ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
5
L
— In containers holding 2 L or less
2204 22 00
ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر
5
L
–in containers holding more than 2 L but not more than 10L
2204 29 00
ـ ـ سایر
5
L
— Other
2204 30 00
ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)
5
L
– Other grape must
22 05
ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.
2205 10 00
ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
5
L
– In containers holding 2 L or less
2205 90 00
ـ سایر
5
L
– Other
2206 00 00
سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده  (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های  غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
5
L
Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.
22 07
الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.
2207 10
ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن
 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:
– Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher
2207 10 10
ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص
10
L
— Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pure
2207 10 90
ـ ـ‌ ـ سایر
55
L
— Other
2207 20 00
ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان
55
L
– Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength
22 08
الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار.
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.
2208 20 00
ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور
5
L
– Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc
2208 30 00
ـ ویسکی
5
L
– Whiskies
2208 40 00
ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر
5
L
-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products
2208 50 00
ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)
5
L
– Gin and Geneva
2208 60 00
ـ ودکا
5
L
– Vodka
2208 70 00
ـ لیکورها و کوردیال‌ها
5
L
– Liqueurs and cordials
2208 90 00
ـ سایر
5
L
– Other
2209 00 00
سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید.
L
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.
2209 00 10
ـ ـ‌ ـ سرکه بالزامیک با بسته بندی 5 لیتر و کمتر
15
2209 00 20
ـ ـ‌ ـ  سایر سرکه های بالزامیک
10
2209 00 90
ـ ـ‌ ـ  سایر
20