فصل بیستم (فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزای نباتات)

20 01
سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه(اسید استیک).
Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
2001 10 00
ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)
40
Kg
– Cucumbers and gherkins
2001 90 00
ـ سایر
40
Kg
– Other
20 02
گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه (اسید استیک)
Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
2002 10 00
ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه
55
Kg
– Tomatoes, whole or in pieces
2002 90
ـ سایر:
– Other:
2002 90 10
ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی
55
Kg
— Tomato paste
2002 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
2003
قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه.
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.
2003 10 00
ـ قارچ از گونه آگاریکوس (دکمه‌ای)
40
Kg
– Mushrooms of the genus Agaricus
2003 90
ـ سایر:
– Other:
2003 90 10
— قارچ‌های دنبلان
40
Kg
— Mushrooms Truffles
2003 90 90
— سایر
40
Kg
— Other
20 04
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره 06  20.
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06
2004 10 00
ـ سیب‌زمینی
40
Kg
– Potatoes
2004 90 00
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها
40
Kg
– Other vegetables and mixtures of vegetables
20 05
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده؛ غیر از محصولات مشمول شماره 06  20.
Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.
2005 10 00
ـ سبزیجات هموژنیزه
40
Kg
– Homogenised vegetables
2005 20 00
ـ سیب‌زمینی
40
Kg
– Potatoes
2005 40 00
ـ نخود فرنگی (Pisum sativum)
40
Kg
– Peas (Pisum sativum)
ـ لوبیا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna):
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00
ـ ـ لوبیا به صورت دانه
40
Kg
— Beans, shelled
2005 59 00
ـ ـ سایر
40
Kg
— Other
2005 60 00
ـ مارچوبه
40
Kg
– Asparagus
2005 70 00
ـ زیتون
55
Kg
– Olives
2005 80 00
ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata
40
Kg
– Sweet corn (Zea mays var. saccharata)
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های سبزیجات:
– Other regtables Mixtures of Vegetables:
2005 91 00
ـ ـ جوانه بامبو
40
Kg
— Bamboo shoots
2005 99 00
ـ ـ سایر
40
Kg
— Others
2006 00 00
سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).
40
Kg
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).
20 07
مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده
Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
2007 10
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
– Homogenised preparations:
2007 10 10
ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)
5
Kg
— Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)
2007 10 90
ـ ـ‌ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ سایر:
– Other:
2007 91 00
ـ ـ مرکبات
55
Kg
— Citrus fruits
2007 99
ـ ـ‌ سایر:
— Other:
2007 99 10
ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی، آناناس و تمبر هندی)
5
Kg
— Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)
2007 99 90
ـ ـ‌ ـ سایر
55
Kg
— Other
20 08
میوه‌و سایر اجزای ‌خوراکی نباتات،‌آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا الکل، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.
ـ میوه‌های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه‌ها، حتی مخلوط شده با یکدیگر:
– Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:
2008 11 00
ـ ـ بادام زمینی
40
Kg
— Ground-nuts
2008 19 00
ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها
40
Kg
— Other, including mixtures
2008 20 00
ـ آناناس
Kg
– Pineapples
2008 20 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
32
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 20 90
سایر
32
Kg
other
2008 30 00
ـ مرکبات
Kg
– Citrus fruit
2008 30 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
20
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 30 90
سایر
40
Kg
other
2008 40 00
ـ گلابی
Kg
– Pears
2008 40 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 40 90
سایر
40
Kg
other
2008 50 00
ـ زردآلو
Kg
– Apricots
2008 50 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 50 90
سایر
40
Kg
other
2008 60 00
ـ گیلاس و آلبالو
Kg
– Cherries
2008 60 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 60 90
سایر
40
Kg
other
2008 70 00
ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو
Kg
– Peaches, including nectarines
2008 70 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
20
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 70 90
سایر
40
other
2008 80 00
ـ توت فرنگی
Kg
– Strawberries
2008 80 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 80 90
سایر
40
Kg
other
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها بهاستثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19  2008 می‌باشند:
– Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:
2008 91 00
ـ ـ مغز نخل (Palm heart)
40
Kg
— Palm hearts
2008 93 00
— قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
40
Kg
— cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
2008 97
ـ ـ مخلوط ها
Kg
— Mixtures
2008 97 10
در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
2008 97 90
سایر
40
Kg
other
2008 99 00
ـ ـ سایر
Kg
— Other
2008 99 10
انبه در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 99 20
آلوورا در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 99 30
سایر میوه ها در ظرفی که حداقل 10 کیلوگرم گنچایش داشته باشد
40
Kg
canned pineapple packaged in container of at 10 kg capacity
2008 99 90
سایر
40
other
20 09
آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ آب پرتقال:
– Orange juice:
2009 11 00
ـ ـ یخ‌زده
32
Kg
— Frozen
2009 12 00
ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
55
Kg
— Not frozen, of a Brix value not exceeding 20
2009 19 00
ـ ـ سایر
32
Kg
— Other
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos):
– Grapefruit (including pomelos) juice :
2009 21 00
ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
55
Kg
— Of a Brix value not exceeding 20
2009 29 00
ـ ـ سایر
32
Kg
— Other
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:
– Juice of any other single citrus fruit:
2009 31 00
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
55
Kg
— Of a Brix value not exceeding 20
2009 39 00
ـ ـ‌ سایر
32
Kg
— Other
ـ آب آناناس:
– Pineapple juice:
2009 41 00
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
55
Kg
— Of a Brix value not exceeding 20
2009 49
ـ ـ سایر:
— Other:
2009 49 10
ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)
5
Kg
— Concentrated fruit juice
2009 49 90
ـ ـ‌ ـ سایر
32
Kg
— Other
2009 50 00
ـ آب گوجه‌فرنگی
55
Kg
– Tomato juice
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):
– Grape juice (including grape must):
2009 61 00
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند
55
Kg
— Of a Brix value not exceeding 30
2009 69 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ آب سیب:
– Apple juice:
2009 71 00
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
55
Kg
– Of a Brix value not exceeding 20
2009 79 00
ـ ـ ‌سایر
55
Kg
— Other
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:
– Juice of any other single fruit or vegetable:
2009 81 00
ـ ـ آب قره‌قاط
55
Kg
— Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
2009 89
ـ ـ سایر:
— Other:
2009 89 10
ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)
5
Kg
— Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)
2009 89 90
ـ ـ‌ ـ سایر
55
Kg
— Other
2009 90 00
ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات
55
Kg
– Mixtures of juices