اساتید گروه آموزشی تجارت طلایی

استاد مهیاری

صادرکننده و مدیر اکسپورت سیتی سازمان توسعه تجارت