آیا میدانید صادرات یک کیلو از چه محصولی معادل 36 بشکه نفت ارز آوری دارد؟؟؟؟

توضیح