آیا میدانید صادرات یک کیلو از چه محصولی معادل ۳۶ بشکه نفت ارز آوری دارد؟؟؟؟

توضیح