21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارگاه یک روزه “چگونگی شروع و پیگیری یک صادرات موفق”

01 شهریور
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آفریقا، نبش خیابان سعیدی

کارگاه یک روزه “چگونگی شروع و پیگیری یک صادرات موفق”