واردات کالای ممنوع یا قاچاق

نحوه برخورد اداره کمرگ ایران با کالاهای ممنوع (قسمت اول)

قاچاق کالا یکی از مهمترین مبحث ها در امر آموزش واردات کالا می باشد. تمام کشورها براساس قوانین خود، واردات برخی از کالاها را ممنوع کرده اند. و وارد شدن آن کالاها به مرز گمرکی همان کشورها، قاچاق تلقی شده و از ورود آن کالا جلوگیری می شود.

کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه بر این قوانین، ورود برخی از کالاها از نظر شرعی هم ممنوع می باشد. در زمان ورود این کالاها، بسته به نوع کالا، گمرک وظیقه دارد بنابر قانون از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری کند.

این قوانین عبارتند از:

تخلفات گمرکی

قوانین توقیف کالاهای ممنوع شامل موارد زیر می باشد. همچنین در برخی از موارد نحوه رفع توقیف کالا بیان شده است.

ماده 102:

ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می شود.

ماده 103:

وسایل نقلیه آبی، اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود، باید در اسکله های مجاز لنگر بیندازند. و پیش از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید، یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.

مطالعه بیشتر: تعیین کشور مبدا کالاهای وارداتی و قواعد مربوط به آنها

واردات کالای ممنوع

هواپیمایی که وارد کشور می شود، اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید. و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از انجام پرواز صورت گیرد.

وسایل نقلیه زمینی، اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد. همچنین از راه های مجاز گمرکی خارج شود.

ماده 104:

هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده 103 وارد گردیده است، بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد؛

همچنین بسته یا بسته هایی که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نشده باشد، و برای توضیح علت اختلاف نظر ظرف 3 ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد.

– در مورد اضافه تخلیه، به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتف می شود.

– درمورد کسر تخلیه، به اخذ جریمه انتظامی مطابق با ماده 110 این قانون اقدام می گردد.

مطالعه بیشتر: انواع نرخ حقوق ورودی و تعیین آن توسط گمرک

کالای قاچاق

ماده 105:

هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید ا ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که تا حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام کند.

درصورت عدم اقدام ظرف مدت مذبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ا نماینده آن ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا 2 ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را تا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

ماده 106:

درمورد کاای موضوع ماده 105 که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسند خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از 4 ماه نگذشته است، به شرح زیر رفتار می شود:

– درصورتی که تمام یا بخشی از کالا ترخیص شده در اختیار صاحب کالا (goods) باشد، کالا فوری توقیف می شود. و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده 105 این قانون رفتار می شود.

– درصورتی که تمام یا بخشی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب الا نباشد  معلم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

لازم به ذکر است همه این قوانین دارای تبصره های متعددی هستند که بیان همه آنها خارج از حوصله این مقاله می باشد. همچنین برای اطلاع از ادامه این قوانین به قسمت دوم این مقاله رجوع کنید.

و یا برای کسب اطلاعات بسیار کامل و یکجا در کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا مجموعه تجارت طلایی به شرکت کنید.