چهارمین نشست دو جانبه B2B در بمبئی هند

چهارمین نشست دو جانبه B2B در بمبئی هند

زمان : ۳۰ مرداد الی ۱ شهریورماه ۹۸

مکان : بمبئی هند

سایت  : www.srtepc.in