کنترل تجارت آب مجازی؛ روشی برای مدیریت منابع آبی کشور

رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هدف از معرفی طرح بورس اقلیمی، تعادل بخشی اکولوژیک و توانمندسازی بهره برداران حوزه کشاورزی بوده و کنترل تجارت آب مجازی؛ روشی برای مدیریت منابع آبی کشور است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمدصادقی در نشست تخصصی بورس اقلیمی و بازار آب مجازی که با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه و محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، افزود: از آنجا که اصفهان همیشه در بسیاری از اقدامات پیشگام بوده، لازم است همه کارشناسان و محققان مربوطه با تعامل اتاق بازرگانی اصفهان در راستای حل مشکل زاینده رود اقدام کنند.
در ادامه این نشست مازیار مومنی، عضو کمیسیون کشاورزی ضمن تبیین طرح بورس اقلیمی گفت: کاهش آلاینده‌هاي زیست محیطی، ارتقای ظرفیت اکولوژیک، استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وري، تحقق طرح‌هاي آمایش سرزمین، ارتقای کیفیت زندگی، رقابت پذیري تولیدات در بازارهاي جهانی، ارتقای تکنولوژي و حرکت به سوي صنعت سبز، تحقق درآمدهاي پایدار براي شهرها، حفظ و نگهداشت باغ ها و فضاي سبز و جنگل‌ها، کاهش هزینه‌هاي نگهداري جنگل‌ها و فضاي سبز، تحقق فضاي سبز تجاري با رویکرد اکولوژیک، کنترل جریان نقدینگی و ایجاد رونق در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذار خارجی از جمله مزایای این طرح است.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه آب مجازي یکی از موضوعاتی است که در صرفه جویی و مدیریت منابع آب در سطح جهان مطرح شده، افزود: کمبود منابع آب طی سال هاي اخیر، ابداع روش هاي نوین براي صرفه جویی در کشورهایی با کمبود منابع آبی را به همراه داشته است.
مومنی، توجه به مفهوم تجارت آب مجازي در مدیریت منابع آبی را یکی از این روش های نوین دانست و تصریح کرد: کاهش مصرف آب، احیای تالاب ها، رودخانه ها و دریاچه ها، ارتقای ظرفیت اکولوژیک، استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وري، تحقق طرح هاي آمایش سرزمین، رقابت پذیري تولیدات در بازارهاي جهانی، ارتقای تکنولوژي و حرکت به سوي صنعت سبز، کنترل جریان نقدینگی و ایجاد رونق در بازار سرمایه، جذب سرمایه گذار خارجی، اصلاح الگوي کشت در کشور و توجیه پذیري صادرات و واردات همسو با آمایش سرزمین، از جمله اهداف کلان این طرح است.

در حاشیه جلسه نیز علی اصغر شهابی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان خواستار مشخص شدن راهکار اجرایی پروژه بورس اقلیمی شد و گفت: با توجه به اینکه مسئولان مرتبط با کشاورزی و آب نسبت به طرح مذکور دارای نظر مساعد هستند، با استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص و برگزاری جلسات کارشناسی و نقد و بررسی در این حوزه می توان در مسیر درست حرکت کرد.
وی در ادامه با اشاره به فضای سبز استان تصریح کرد: از آنجاکه فضای سبز وارد کردنی نیست، توجه به فضای سبز در طرح بورس اقلیمی ضروری است.
در پایان این جلسه مقرر شد طرح یادشده به منظور مطالعه دقیق و کارشناسی در اختیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان قرار گیرد و در راستای تکمیل طرح، جلسات مشترکی بین اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شود.