کشف خمره های عتیقه توسط ماموران گمرک

ماموران گمرک خمره های گلی عتیقه کشف کردند.

به گزارش روابط عمومی گمرک، ماموران گمرک بازرگان با استفاده از دستگاه ایکس ری ۴ عدد خمره گلی عتیقه را که در داخل یک بار محموله خروجی جاسازی شده بود ، کشف و ضبط کردند.

براساس این گزارش، این خمره های گلی عتیقه که توسط سایت ایکس ری شناسایی شدند برای تشخیص ماهیت به اداره میراث فرهنگی ارجاع داده شدند.

آمار کشفیات گمرک از زمان مجهز شدن گمرکات به دستگاه ایکس ری افزایش چشمگیری یافته و تجهیز گمرکات به سیستم های کنترل الکترونیکی در کشفیات بسیار موثر بوده است.