نمایشگاه های هتلداری و مواد غذایی عمان

نمایشگاه های هتلداری و مواد غذایی عمان

زمان : اول تا سوم مهر ماه 98

مکان : مسقط

تلفن : 27697777