نمایشگاه بین المللی و همایش سرمایه گذاری حوزه پزشکی تاجیکستان

نمایشگاه بین المللی و همایش سرمایه گذاری حوزه پزشکی تاجیکستان

زمان : 24 الی 27 مرداد ماه 98

مکان : هتل حیات ریجنسی شهر دوشنبه

سایت :WWW.tojsarmoya.com