نمایشگاه بین المللی دمشق

نمایشگاه بین المللی دمشق
در حوزه های مختلف بازسازی سوریه در نمایشگاه بین المللی دمشق

تلفن تماس : 0963116136110

ایمیل : info@aieu-sy.com