نمایشگاه بازسازی سوریه

با توجه به برپایی نمایشگاه بازسازی سوریه در این کشور در شهریور ماه سال جاری

” نشست بازسازی سوریه” با حضور نماینده سازمان توسعه تجارت برگزار می شود

زمان برگزاری : دوشنبه 3 تیرماه 98 ساعت 9:30 الی 11:30

مکان : اتاق بازرگانی البرز