نرخ ارز سامانه سنا 1397/08/12

میانگین موزون سنا(اسکناس)

میانگین موزون سنا(حواله های ارزی)