معرفی نمایندگان وزارت صمت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معرفی شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی حکمی، حمید زادبوم، معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع و علی اکبر رضایی مشاور وزیر را به عنوان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معرفی کرد.

گفتنی است، این حکم با استناد به ماده 12 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و آئین‌نامۀ اجرایی ماده 53 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صورت گرفته است.