معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: ۷۲ درصد از واحدهای تولیدی صادرکننده صددرصد تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با ارائه آمار آخرین گزارش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان براساس اطلاعات ارسالی بانک مرکزی گفت: ۷۲ درصد از صادرکنندگان با تعهد ارزی صد درصد تولیدی بوده در حالی که این میزان در مورد صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی صفر درصد، فقط ۱۶ درصد است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران حمید زادبوم با اشاره به اهمیت تقسیم‌بندی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی براساس میزان ایفای تعهدات و تصمیم‌گیری‌ در این خصوص،  اظهار داشت: بر اساس تحلیل پنج بخشی، صادرکنندگان با ایفای تعهدات ارزی صد درصد، ۷۱ تا ۹۹ درصد، ۳۱ تا ۷۰ درصد، یک تا ۳۰ درصد و صفر درصد تقسیم‌بندی شده‌اند و نتایج به دست آمده مبنای تصمیمات کارشناسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: آخرین تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که از مجموع ۲۱۲۵۴ صادرکننده، ۶۸۹۴ واحد تولیدی و ۱۴۳۶۰ واحد غیرتولیدی مجموعا ۳۵ میلیارد یورو معادل ۶۸ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده‌اند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: همچنین از مجموع ۲۲۸۶ صادرکننده با رفع تعهد صادراتی ۱۰۰ درصد ، ۱۶۴۴ واحد تولیدی و ۶۴۲ واحد غیر تولیدی ۱۴.۸ میلیارد یورو معادل ۴۳ درصد بازگشت ارز را به خود اختصاص داده‌اند.

زادبوم ادامه داد: نکته مهم اینکه از این مجموع،  ۱۳.۹ میلیارد یورو توسط واحدهای تولیدی و فقط ۹۹۳ میلیون یورو توسط واحدهای غیرتولیدی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر، از مجموع ۱۵۰۴۳ صادرکننده بدون رفع تعهد ارزی، ۲۴۰۰ واحد تولیدی و ۱۲۶۴۳ واحد غیرتولیدی با صادرات ۹.۷ میلیارد یورو بوده که فقط ۱.۴ میلیارد یورو از صادرات این گروه به واحدهای تولیدی اختصاص دارد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در مقایسه صادرکنندگانی که صد درصد ایفای تعهد ارزی داشته‌اند و صادرکنندگانی که تعهد ارزی صفر درصدی داشتند، این نتیجه حاصل می‌شود که ۷۲ درصد از صادرکنندگان با تعهد ارزی صد درصد تولیدی بوده در حالی که این میزان در مورد صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی صفر درصد، فقط ۱۶ درصد است.

زادبوم افزود: در خصوص میزان صادرات هم این نکته قابل بیان است که فقط ۷ درصد صادرات صادر کنندگان با ایفای تعهدات صد درصدی به واحدهای غیرتولیدی اختصاص داشته که این رقم برای واحدهای غیرتولیدی با عدم رفع تعهد ارزی ۸۵ درصد است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم بهره‌گیری از این تحلیل‌ها به عنوان مبنای تصمیم‌گیری کارشناسی، اظهار داشت: بیشترین بازگشت ارز مربوط به صادرکنندگانی است که بین ۷۱ تا ۹۹ درصد ایفای تعهد ارزی داشته‌اند و ۴۷ درصد میزان بازگشت ارز کل ( معادل ۱۶.۶) میلیارد یورو را به خود اختصاص داده‌اند.

وی عنوان کرد: این گروه شامل ۱۸۸۷ صادرکننده است که شامل ۱۴۹۳واحد تولیدی و ۳۹۴ واحد غیرتولیدی بوده که ۲۰.۸ میلیارد یورو از کل صادرات را شامل می‌شود.