مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

.به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت می رساند مجمع عمومی فوق العاده  و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق در روز یکشنبه مورخ 24/06/98 به ترتیب در ساعات 9:00 و 10:00 با دستور جلسات ذیل در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

·        اصلاح و تصویب اساسنامه اتاق های مشترک مصوب شورای عالی نظارت

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

·        استماع گزارش هیات مدیره ، بازرس و تصویب آن

·        تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق

·        تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضاء

·        انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس

·             سایر موارد