لغو روادید یکطرفه گردشگری و تجاری اتباع چین

لغو روادید یکطرفه گردشگری و تجاری اتباع چین

نامه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو روادید یکطرفه گردشگری:

http://www.tccim.ir/Images/Docs/lagh ravadid china.pdf