قیمت نفت بدترین ماه خود در ۱۰ سال اخیر را به پایان برد