فصل هفتم (سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی)

07 01
سیب‌زمینی، تازه یا سرد کرده
Potatoes, fresh or chilled.
0701 10 00
ـ بذر
5
Kg
– Seed
0701 90 00
ـ سایر
10
Kg
– Other
0702 00
گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده
Kg
Tomatoes, fresh or chilled.
0702 00 10
گوجه فرنگی زراعی
55
Kg
tomato
0702 00 20
گوجه فرنگی گلخانه ای
55
Kg
green house tomato
0702 00 30
گوجه فرنگی گیلاسی(Cherry)
55
Kg
cherry tomato
07 03
پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
0703 10
ـ پیاز و موسیر
Kg
– Onions and shallots
0703 10 10
پیاز
55
Kg
onion
0703 10 20
موسیر
55
Kg
shallot
0703 20 00
ـ سیر
55
Kg
– Garlic
0703 90 00
ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه
55
Kg
– Leeks and other alliaceous vegetables
07 04
کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
0704 10 00
ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی
55
Kg
– Cauliflowers and headed broccoli
0704 20 00
ـ کلم بروکسل
55
Kg
– Brussels sprouts
0704 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
07 05
کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکرده
Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.
ـ کاهو:
– Lettuce:
0705 11 00
ـ ـ کاهو کروی (سالادی)
55
Kg
— Cabbage lettuce (head lettuce)
0705 19 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
ـ کاسنی:
– Chicory:
0705 21 00
ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)
55
Kg
— Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
07 06
هویج،  شلغم،  چغندر سالاد،  شنگ،  کرفس  غده‌دار، ترب  و  ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
0706 10 00
ـ هویج و شلغم
55
Kg
– Carrots and turnips
0706 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
0707 00 00
خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.
55
Kg
Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
07 08
سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده
Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
0708 10 00
ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)
55
Kg
– Peas (Pisum sativum)
0708 20 00
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)
55
Kg
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00
ـ سایر سبزیجات غلافدار
55
Kg
– Other leguminous vegetables
07 09
سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده
Other vegetables, fresh or chilled.
0709 20 00
ـ مارچوبه
40
Kg
– Asparagus
0709 30 00
ـ بادمجان
55
Kg
– Aubergines (egg-plants)
0709 40 00
ـ کرفس بهغیر از کرفس غده‌دار
55
Kg
– Celery other than celeriac
ـ قارچ و قارچ دنبلان:
– Mushrooms and truffles:
0709 51 00
ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌ (دکمه‌ای)
55
Kg
— Mushrooms of the genus Agaricus
0709 59
ـ ـ سایر:
— Other:
0709 59 10
— قارچ‌های دنبلان
55
Kg
— Mushrooms Truffles
0709 59 90
— سایر
55
Kg
— Other
0709 60 00
ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)
55
Kg
– Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
0709 70 00
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)
55
Kg
– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)
ـ سایر:
– Other:
0709 91 00
ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد
55
Kg
– – Globe artichokes
0709 92 00
ـ ـ زیتون Squash
55
Kg
– – Olives
0709 93 00
ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی
55
Kg
– – Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)
0709 99 00
ـ ـ سایر
55
Kg
– – Other
07 10
سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.
0710 10 00
ـ سیب‌زمینی
55
Kg
– Potatoes
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:
– Leguminous vegetables, shelled or unshelled:
0710 21 00
ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)
55
Kg
— Peas (Pisum sativum)
0710 22 00
ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna
55
Kg
— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00
ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
0710 30 00
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)
55
Kg
– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)
0710 40
ـ ذرت شیرین:
– Sweet corn:
0710 40 10
— بذر ذرت شیرین
15
Kg
— Seed Sweet corn
0710 40 90
— سایر
15
Kg
— Other
0710 80 00
ـ سایر سبزیجات
55
Kg
– Other vegetables
0710 90 00
ـ مخلوط سبزیجات
55
Kg
– Mixtures of vegetables
07 11
سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.
Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
0711 20 00
ـ زیتون
55
Kg
– Olives
0711 40 00
ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)
55
Kg
– Cucumbers and gherkins
ـ قارچ و دنبلان زمینی:
– Mushrooms and truffles:
0711 51 00
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (دکمه‌ای)
55
Kg
— Mushrooms of the genus Agaricus
0711 59
ـ ـ سایر:
— Other:
0711 59 10
— قارچ‌های دنبلان
55
Kg
— Mushrooms Truffles
0711 59 90
— سایر
55
Kg
— Other
0711 90 00
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات
55
Kg
– Other vegetables; mixtures of vegetables
07 12
سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
0712 20 00
ـ پیاز
55
Kg
– Onions
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille – de – Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زمینی:
– Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:
0712 31 00
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس  (دکمه‌ای)
40
Kg
— Mushrooms of the genus Agaricus
0712 32 00
— قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)
55
Kg
— Wood ears (Auricularia spp.)
0712 33 00
ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)
55
Kg
— Jelly fungi (Tremella spp.)
0712 39
ـ ـ سایر:
— Other:
0712 39 10
— قارچ‌های دنبلان
20
Kg
— Mushrooms Truffles
0712 39 90
— سایر
20
Kg
— Other
0712 90
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:
– Other vegetables; mixtures of vegetables:
0712 90 10
ـ ـ ـ سیر
55
Kg
— Garlic
0712 90 90
ـ ـ ـ سایر
55
Kg
— Other
07 13
سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده:
– Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:
0713 10 00
ـ  نخودفرنگی
55
Kg
– Peas (Pisum sativum)
0713 20
ـ نخود رسمی:
– Chickpeas (garbanzos)
0713 20 10
— لپه
10
Kg
— beans
0713 20 90
— سایر
5
Kg
—other
ـ لوبیا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):
– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00
ـ ـ لوبیا از گونه‌های
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata  (L.) Wilczek
32
Kg
— Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00
ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)
5
Kg
— small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)
0713 33
ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید:
(Phadealus Vulgaris)
— kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10
ـ ـ ـ لوبیا چیتی
5
Kg
— Pinto bean
0713 33 90
ـ ـ ـ سایر
32
Kg
— Other
0713 34 00
ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)
55
Kg
— Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterrea
0713 35 00
ـ ـ لوبیا چشم بلبلی
5
Kg
— beans vigna unguiculata
0713 39 00
ـ ـ سایر
32
Kg
— Other
0713 40 00
ـ عدس
5
Kg
– Lentils
0713 50 00
ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba  از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor
55
Kg
– Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)
0713 60 00
_ پیگون (Pigeon peas)
55
Kg
– Pigeon peas (cajanus cajan)
0713 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other
07 14
ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو.
Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.
0714 10 00
ـ ریشه مانیوک (Cassava)
55
Kg
– Manioc (cassava)
0714 20 00
ـ سیب‌زمینی شیرین
55
Kg
– Sweet potatoes
0714 30 00
ـ سیب‌زمینی هندی
55
Kg
– yams (Dioscorea spp)
0714 40 00
ـ‌ قلقاس
55
Kg
– Taro(Colocasia spp(
0714 50 00
ـ یائوتیا
55
Kg
– Yautia (Xan thosoma spp)
0714 90 00
ـ سایر
55
Kg
– Other