فصل اول کتاب مقررات صادرات و واردات (حیوانات زنده)

01 01 اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. Live horses, asses, mules and hinnies.
ـ اسب‌ها: – horses:
0101 21 00 ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص 5 U — pure – bred breeding animals:
0101 29 ـ ـ سایر: — other:
0101 29 10 ـ ـ ـ اسب برای مسابقه 26 U — Horse for race
0101 29 90 ـ ـ ـ سایر 40 U — Other
0101 30 00 ـ الاغ 5 U – Asses
0101 90 00 ـ سایر 32 U – Other
01 02 حیوانات زنده از نوع گاو. Live bovine animals.
ـ گاو: – Cattle:
0102 21 ـ ـ مولد نژاد خالص: — pure – bred breeding animals:
0102 21 10 ـ ـ ـ گاو شیری 5 U — Milk cow
0102 21 20 ـ ـ ـ گاو گوشتی 5 U — Beef cattle
0102 21 30 — گاو دو منظوره (شیری و گوشتی) 5 U — Dual-purpose cattle
0102 21 40 — گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره) 5 U —Breeding bull (daing, beef-purpose)
0102 21 90 ـ ـ ـ سایر 5 U — Other
0102 29 00 ـ ـ سایر 5 U — other
ـ بوفالو: – buffalo:
0102 31 00 ـ ـ مولد نژاد خالص 5 U — pure – bred breeding animals
0102 39 00 ـ ـ سایر 5 U — other
0102 90 00 ـ سایر 5 U – Other
01 03 حیوانات زنده از نوع خوک. Live swine.
0103 10 00 ـ مولد نژاد خالص 5 U – Pure-bred breeding animals
ـ سایر: – Other:
0103 91 00 ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم 5 U — Weighing less than 50 kg
0103 92 00 ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر 5 U — Weighing 50 kg or more
01 04 حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز. Live sheep and goats.
0104 10 ـ از نوع گوسفند : – Sheep:
0104 10 10 ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص 5 U — Purebreed producer sheep
0104 10 90 ـ ـ ـ سایر 5 U — Other
0104 20 ـ از نوع بز: – Goats:
0104 20 10 ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص 5 U — Pure-bred breeding animals
0104 20 90 ـ ـ ـ سایر 5 U — Other:
01 05 ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار. Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
ـ به وزن 185 گرم و کمتر: – Weighing not more than 185 g:
0105 11 ـ ـ مرغ و خروس: — Fowls of the species Gallus domesticus:
0105 11 10 ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه 5 U — meat ancestor pullet
0105 11 20 ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه 5 U — mother meat pullet
0105 11 30 ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه 5 U — Ancestor’pullet laying egg
0105 11 40 جوجه مادر یکروزه تخم گذار 5 U — Masther pullet laying egg
0105 11 50 جوجه یکروزه گوشتی 5 U — Meat one-day pullet
0105 11 60 ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار 5 U — one-day pullet laying egg
0105 11 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0105 12 ـ ـ بوقلمون: — Turkeys:
0105 12 10 ـ ـ ـ مولد نژاد خالص 5 U — Pure-bred breeding
0105 12 20 ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون 20 U — One day Pullet meat of turkey
0105 12 90 ـ ـ ـ     سایر 10 U — Other
0105 13 ـ ـ مرغابی‌ها U — Ducks
0105 13 10 جوجه یک روزه مرغابی و اردک مولد 5 U
0105 13 90 سایر 32 U
0105 14 ـ ـ غازها U — Geese
0105 14 10 جوجه یک روزه غاز مولد 15
0105 14 90 سایر 15
0105 15 00 ـ ـ مرغ شاخدار 15 U — Guinea fowls
– سایر: – Other:
0105 94 ـ ـ مرغان خانگی (Gallus  domesticus): domesticus:  — Fowls of the Species Gallus
0105 94 10 ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری 55 U — Trading Hybird Poultry
0105 94 20 ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار 55 U — Laying Pullets Poultry
0105 94 90 ـ ـ ـ سایر 55 U — Other
0105 99 00 ـ ـ سایر 55 U — Other
01 06 سایر حیوانات زنده. Other live animals.
ـ پستانداران: – Mammals:
0106 11 ـ ـ میمون‌ها  (Primates): — Primates:
0106 11 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 5 U — For research (medical, laboratories and antisera production)
0106 11 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 12 — نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio): — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
0106 12 10 — برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی) 5 U — For research (medical, laboratories and antisera production)
0106 12 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 13 ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر: — Camels and other camelids:
0106 13 10 — مولد نژاد خالص 5 U — Purebred Breeding
0106 13 90 — سایر 5 U — Other
0106 14 00 ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی 20 U — rabbits and hares
0106 19 ـ ـ سایر: — Other:
0106 19 10 ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی 55 U — Dogs and cats
0106 19 20 ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و

آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما

5 U — Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding
0106 19 30 ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی 5 U — Other for medical research and laboratories
0106 19 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 20 ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی): – Reptiles (including snakes and turtles):
0106 20 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و

سرم‌سازی)

5 U — For research, (medical, laboratories and antisera production)
0106 20 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
ـ پرندگان: – Birds:
0106 31 ـ ـ پرندگان شکاری: — Birds of prey:
0106 31 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی) 5 U — For research, (medical, laboratories and antisera production)
0106 31 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 32 ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک

دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):

— Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):
0106 32 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی 5 U — For research, (medical, laboratories and antisera production)
0106 32 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 33 — شترمرغ‌ها — Ostriches;emus
(Dromaius novaehollandiae):
0106 33 10 ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 5 U — adult ostrich
0106 33 20 ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 20 U — Dromaius (novaehollondiae)
0106 33 30 ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ 5 U — One – day Pullet Striches
0106 33 90 ـ ـ ـ سایر 20 U — Other
0106 39 ـ ـ سایر: — Other:
0106 39 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرمسازی) 5 U — For research, (medical, laboratories and antisera production)
0106 39 20 ـ ـ ـ پرندگان زینتی  شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 5 U — ornamental birds, including canaries, budgies and finches
0106 39 90 ـ ـ ـ سایر 5 U — Other
ـ حشرات: – insects:
0106 41 ـ ـ زنبورها: — beese :
0106 41 10 ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل 32 U — Colony of honey bees
0106 41 20 ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل 10 U — Queen of honey bees
0106 41 30 ـ ـ ـ سایر 20 U — other
0106 49 00 ـ ـ سایر 20 U –other
0106 90 ـ سایر: – Other:
0106 90 10 ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرمسازی) 5 U — For research, (medical laboratories and antisera production)
0106 90 20 ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده

کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)

5 U — Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)
0106 90 90 ـ ـ ـ سایر 5 U — Other