سایت های بازرگانی خارجی و ارتباط با چین

سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

http://beijing.mfa.ir

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای

http://shanghai.mfa.gov.ir

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوآنجو

http://gouagzhou.mfa.ir

سرکنسولگری جمهوری الامی ایران در هنگ کنگ ماکائو

http://hongkong .mfa.ir

دفتر رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

http://beijing.icro.ir

دفتر رایزنی فناوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن
دفتر رایزنی علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن
دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل

http://petrochem-ir.net/fa/overseascompanies/forignsubsidiaries/nationality

شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل(دفتر پکن)

http://petrochem-ir.net/en/subsidiaries/foreign/Beijing

 

دفتر شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (I.E.I)

http://iei-co.com/#branches

دفتر شرکت مهندسی و فنی ایکا در پکن

http://ikaengco.com/contactus-contactinfo-fa.html

دفتر بانک تجارت در پکن

Office C208, Beijing Lufthansa Center

No.50, Lingaiah Road, Chaoyang District, Beijing (100125)

Tel: (86-10) 84551116

Fax: (86-10) 84551117

E-Mail: bt-beijingrep@tejaratbank.ir

دفتر هواپیمائی جمهوری اسلامی در پکن

Iran Air Office in Beijing

Add: Room 701 CITIC Building

No.19 Jianguomenwai Daija 100004, China

Tel: +86-1065120047-12

E-Mail: iranair2000@sina.com

دفتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شانگهای
دفتر شرکت ملی نفت ایران در پکن
دفتر خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)
مرکز نانو ایران و چین

http://nanopolis.cn/en