ریزش ۱۱ هزار واحدی بورس

در هفته گذشته شاخص بورس با ۱۱ هزار و ۹۴۱ واحد افت بر روی رقم ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد.

صداوسیما

 در بورس تهران و در هفته گذشته ۱۶۵ هزار خریدار در ۵۹۰ هزار دفعه معاملات خود را به سرانجام رساندند؛ شاخص بورس با ۱۱ هزار و ۹۴۱ واحد افت بر روی رقم ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ واحد ایستاد و به کار خود پایان داد.