رشد اقتصادی 0.7 درصدی در بهار امسال رقم خورد

نقدینگی در خردادماه 97 نسبت به پایان سال قبل 3.4، پول 5.8 درصد، شبه پول 3.1 درصد و سپرده های بخش غیردولتی 3.8 درصد رشد داشته اند.

بانک مرکزی، شاخص های عمده اقتصادی سه ماه اول سال 97 را منتشر کرد. شاخص هایی که می گوید رشد تولید ناخالص داخلی در این مدت با احتساب نفت 1.8 درصد و بدون نفت 0.7 درصد بوده است.

طبق این گزارش، عملکرد سه ماهه اول سال 97 در تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 3988 هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 584 هزار میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی 1991 هزار میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی 469 هزار میلیارد ریال بوده است.

در این مدت متغیرهای بخش پولی نشان می دهد نقدینگی در خردادماه 97 نسبت به پایان سال قبل 3.4، پول 5.8 درصد، شبه پول 3.1 درصد و سپرده های بخش غیردولتی 3.8 درصد رشد داشته اند.

بخش خارجی شاخص های عمده اقتصادی حاکی از تراز بازرگانی 12983 میلیون دلار است. طبق اطلاعات این بخش تراز حساب جاری 11061 میلیون دلار، صادرات 29336 میلیون دلار و واردات کالا 16353 میلیون دلار بوده است. همچنین کل بدهی های خارجی 10441 میلیون دلار بوده است.

وضع مالی دولت نشان از درآمد 264.2 هزار میلیارد ریال دارد. در این قسمت پرداخت های هزینه ای 588.1 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای 326.4 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای 226.7 هزار میلیارد ریال و کسری تراز تجاری عملیاتی و سرمایه ای 290.1 هزار میلیارد ریال بوده است.

در بخش جمعیت و نیروی انسانی، وضعیت نرخ بیکاری در سه ماه سال 97 مورد بررسی قرار گرفته است. نرخ بیکاری کل در این مدت 12.1 درصد بوده است. نرخ بیکاری شهری و روستایی به ترتیب 13.6 و 7.9 درصد بوده است. زنان در این مدت بیکاری 19.2 درصدی و مردان بیکاری 10.3 درصدی داشته اند. جوانان 15-29  ساله بیکاری 25.5 درصدی داشته اند و جوانان 15-29 ساله با رکورد 28.3 درصدی در صدر قرار گرفته اند.