تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان

برای دریافت تقویم نمایشگاهی سال 2019 عمان به آدرس سایت اتاق مشترک ایران و عمان که در لینک زیر آماده است مراجعه کنید

http://www.iromcc.com/news_archive/id,260/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7.html