تازه ترین آمار گمرک از قاچاق انسان / بازداشت 214 نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک

تازه ترین آمار گمرک از قاچاق انسان / بازداشت 214 نفر به جرم قاچاق انسان توسط ماموران گمرک

گمرک ایران تازه ترین آمار قاچاق انسان را منتشر و اعلام کرد : ماموران گمرک از ابتدای سال تا کنون 214 مورد قاچاق انسان را شناسایی کردند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ کشف 18 مورد جدید قاچاق انسان از سوی ماموران گمرک در روزهای اخیر ، آمار کشفیات قاچاق انسان را در سال جاری به 214 مورد رساند.

ماموران گمرک بازرگان با هوشیاری و رصد محموله های خروجی و ترانزیتی در طی 6 عملیات جداگانه، موفق به کشف 18 مورد قاچاق انسان شدند. بر اساس این گزارش این ماموران درعملیات اول، با رصد یک دستگاه تریلر ترک موفق به کشف 4 مورد قاچاق انسان شدند. این تریلر که از مبدا ازبکستان حرکت کرده بود، حامل بار آهن به مقصد ترکیه بود. این افراد که تبعه کشورهای همسایه هستند، در میان بار آهن مخفی شده بودند.

هم چنین این ماموران در عملیات دوم، با رصد محموله تجاری و با استفاده از دستگاه ایکس ری و تجهیزات کنترلی موفق به کشف 3 نفر در داخل یک کامیون به مقصد ترکیه شدند. این سه نفر با مخفی شدند درمحموله لوبیا قرمز قصد خروج از ایران را داشتند.
این گزارش می افزاید، ماموران گمرک بازرگان هم چنین در عملیات سوم، موفق به کشف یک مورد قاچاق انسان در یک محموله تزانزیتی شدند. محموله این تریلر شمش آلومینیوم از مبدا ترکمنستان بود. این فرد با مخفی شدن در میان محموله این تریلر به مقد ترکیه قصد داشت غیرقانونی از ایران خارج شود.

در عملیات چهارم، با دقت و هوشیاری ماموران گمرک، 5 نفر تبعه خارجی در یک دستگاه تریلی ترکیه ای شناسایی شدند. این تریلر حامل بار ترانزیتی لوبیا به مقصد کشور ترکیه بود که توسط ماموران گمرک شناسایی و دستگیر شدند.
همچنین درعملیات پنجم، 2 نفر تبعه سوریه ازیک دستگاه تریلرخروجی دستگیر شدند. بار این تریلر نیز لوبیا به مقصد کشور ترکیه بود.
براساس این گزارش و در عملیات ششم ،3 نفر تبعه خارجی از یک دستگاه تریلر خروجی به مقصد کشورترکیه دستگیر شدند.

بر اساس آخرین آمارها از کشفیات قاچاق انسان در مرزهای گمرکی، کشفیات قاچاق انسان از ابتدای سال جاری تا کنون به 214نفر رسیده است. این آمارها حاکی از این است که گمرک بازرگان در این نوع کشفیات در میان گمرکات کشور بیشترین کشفیات را داشته است.